BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kierownik Działu Uzgodnień i Planowania – 1 etat

(Nr ref. 09-12 )

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe magisterskie w specjalności drogowej;

c) staż pracy 5 lat w tym minimum 3 letni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi;

2) doświadczenie w zakresie projektowania oraz w zakresie wykonawstwa robót;

3) doświadczenie w zarządzaniu minimum 10-cio osobowym zespołem ;

4) czynne prawo jazdy kat. „B" ;

5) znajomość Ustawy :

- z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm.)

- z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 ze zm.),

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223,

poz. 1458 ze zm.),

- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.),

6) znajomość :

- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

7) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office ;

8) zdolność analitycznego myślenia;

9) zdolności organizacyjne i interpersonalne;

10) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa;

11) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%

 

 4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Organizacja, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie:

a) Współpracy z Biurem Obsługi Klienta przy opiniowaniu wniosków dotyczących: nabywania

i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania prawami obligacyjnymi lub rzeczowymi na rzecz osób trzecich w zakresie potrzeb wynikających z układu komunikacyjnego istniejącego

i docelowego,

b) Opracowania i sporządzania danych (z wykorzystaniem systemu informatycznego VISUM)

z zakresu:

 Modelu docelowego układu sieci drogowej;

 Prognozy i analizy ruchu – przepustowość, potoki, struktura, prognozy ruchu;

 Projektu Planu Rozwoju Sieci Drogowej;

 Hierarchicznej listy potrzeb rozbudowy, przebudowy istniejącego układu drogowego;

 Sporządzenia wkładu merytorycznego do PRSD,

c) Opracowania i sporządzania danych z zakresu planowanych inwestycji drogowych związanych

z modernizacją, przebudową i budową infrastruktury drogowej ujętych w aktualnym WPP-WPI,

d) Udostępniania posiadanych opracowań dotyczących rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych opracowaniach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

e) Opiniowania koncepcji i uzgadniania projektów budowlanych w zakresie:

 budowy, przebudowy i modernizacji dróg, zjazdów z dróg,

 zabudowy infrastruktury technicznej w pasach drogowych budowanych, przebudowywanych i modernizowanych dróg,

 lokalizacji obiektów kubaturowych w pasach drogowych,

 lokalizacji obiektów względem pasa drogowego (art. 43 ustawy o drogach publicznych),

 oświetlenia ulicznego przebudowywanego i noworealizowanego (w tym wydawanie warunków dla noworealizowanego oświetlenia ulicznego),

f) Udział w posiedzeniach ZKUPST, MKUA.

g) Opiniowania i uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

h) Opracowania wytycznych w zakresie parametrów dróg,

i) Uzgadniania linii ogrodzeń działek przyległych do pasów drogowych, nadzór nad ochroną pasów drogowych zapewniających prawidłowe docelowe parametry ulic, ze szczególnym uwzględnieniem elementów planowanych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej;

c) Miejsce pracy: Dział Uzgodnień i Planowania, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w systemie codziennym od pon. do pt. w godz. 7:30 - 15:30, z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie związana

z realizacją zadań wynikających z zakresu obowiązków

- praca wymaga pełnej gotowości i dyspozycyjności

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3000,00 zł do 3900,00 zł brutto + dodatek

funkcyjny +dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie uprawnień budowlanych, kopie prawa jazdy , certyfikatów , kursów , szkoleń itp.;

f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „ Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 09-12 " - w terminie

do dnia 22.10.2012 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Uzgodnień i Planowania (Nr ref. 09-12)