BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTORZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym – 1 etat

(Nr ref. 06-12)


1. Wymagania formalne
 

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie : średnie z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości lub wyższe;

c) staż pracy: przy wykształceniu średnim minimum 4 lata w służbach finansowo-księgowych

przy wykształceniu wyższym minimum 2 lata w służbach finansowo-księgowych

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


 
 
2. Wymagania dodatkowe
 

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o finansach publicznych ;

- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Ustawy o rachunkowości;

- Ustawy o podatku od towarów i usług,

- Ustawy Ordynacja podatkowa,

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458

z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

b) znajomość :

- praktycznej obsługi rachunkowości budżetowej;

- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

c) umiejętność pracy w zespole;

d) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa;

e) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu

w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%


 
 
4. Zakres obowiązków
 

a) księgowanie operacji związanych z gospodarką kasową,

b) prowadzenie ewidencji księgowej not księgowych,

c) rozliczanie kont rozrachunkowych,

d) weryfikacja i bieżąca kontrola sald prowadzonych kont,

e) sporządzanie informacji z realizacji zadań budżetowych inwestycyjnych,

f) przygotowanie danych niezbędnych do sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

g) sporządzanie tytułów wykonawczych,


 
 
5. Warunki pracy i płacy: 
 

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej;

c) Miejsce pracy: Dział Finansowo-Księgowy, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczeniem się wewnątrz budynku;

e) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2300,00 zł do 3.000,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;


 
 
6. Wymagane dokumenty: 
 

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.


 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref.06-12" - w terminie do dnia

22.08.2012 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


 
 
8. Ilość etatów
 1 etat
 
 
 
 
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista naborów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym