W jaki sposób wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych?

 

 

Na działania z zakresu mieszkalnictwa można pozyskać środki przede wszystkim z programu wdrażanego na poziomie regionalnym, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM).

 

Zgodnie z tzw. Uszczegółowieniem ww. Programu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o środki w formie bezzwrotnej (dotacji) lub zwrotnej (instrumenty finansowe, takie jak: pożyczki, gwarancje itp.) na następujące projekty:

1) Poddziałanie 4.1.1 RPO WM: Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – dotacje na projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

2) Poddziałanie 4.3.4 RPO WM: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – instrument finansowy (zwrotne wsparcie).

3) Działanie 11.1 RPO WM: Dotacje na projekty z zakresu rewitalizacji, wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym:

- przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne

- działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów

- zagospodarowanie przestrzeni na cele publiczne lub społeczne

- modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną

- modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

W ramach ww. typów projektów, możliwa jest realizacja szeregu działań mających na celu rewitalizację danego obszaru.

Warunkiem niezbędnym dla prowadzenia działań rewitalizacyjnych finansowanych ze środków RPO WM 2014- 2020 jest przygotowanie programu rewitalizacji (PR), który zostanie uzgodniony z Instytucją Zarządzającą RPO WM (w procedurze przedkonkursowej) a następnie umieszczony w wykazie programów rewitalizacji

prowadzonym przez IZ RPO WM.

 

O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji, który został uzgodniony z IZ RPO WM (w procedurze przedkonkursowej) i umieszczony w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM.

 

Więcej informacji o dofinansowaniach ze środków RPOWM na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: www.rpo.malopolska.pl .