Czy można uzyskać dofinansowanie do instalacji kolektorów słonecznych ze środków UE?

 

 

Na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii można pozyskać środki przede wszystkim z programu wdrażanego na poziomie regionalnym, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM).

Zgodnie z tzw. Uszczegółowieniem ww. Programu, i Działaniem 4.1 (Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii) różne podmioty (w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, ośrodki badawcze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) mogą ubiegać się o środki w formie bezzwrotnej (dotacji) lub zwrotnej (instrumenty finansowe, takie jak: pożyczki, gwarancje itp.) na następujące projekty:

 

1) Poddziałanie 4.1.1 RPO WM: Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – dotacje na projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej, w tym również budowa i przebudowa instalacji wykorzystującą energię słoneczną (kolektory i fotowoltaika).

2) Poddziałanie 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w tym przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu

 

Z kolei przedsiębiorcy mogą korzystać z dotacji określonych w Działaniu 4.2. EKO-Przedsiębiorstwa, w ramach którego można składać projekty dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oraz inwestycji w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Działanie 4.3 dotyczy działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: www.rpo.malopolska.pl

 

oraz w następujących punktach informacyjnych: Punkty Informacyjne