Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego

 

W myśl zapisów Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014, przyjętej uchwałą Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w celu wzmocnienia wizerunku miasta Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierania rozwoju sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach (Cel strategiczny III: Kraków miasto kreatywne, cel operacyjny III.1.) Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXIV/302/11 z 14 września 2011 r. ustanowiła Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 467, poz. 4516 ze zm.).  

 

Nagroda jest przyznawana corocznie za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.

 

NAGRODA GŁÓWNA w wysokości 30.000 zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W tej kategorii może zostać nagrodzony artysta lub spektakl powstały na dowolnej scenie Krakowa, przygotowany przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznany przez Kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej.  

 

NAGRODA SPECJALNA stanowi kwotę 10.000 zł w przypadku nagrody indywidualnej, w przypadku uhonorowania zespołu kwota nagrody wynosi 15.000 zł i jest dzielona równo pomiędzy członków zespołu. Została ustanowiona w 2017 r. w celu stymulowania rozwoju teatrów nieinstytucjonalnych, aby docenić ich pracę na rzecz edukacji teatralnej lokalnej społeczności a także pracę związanych z tymi teatrami artystów (Uchwała Rady Miasta Krakowa NR LXII/1371/17 z 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”). Po raz pierwszy zostanie ona przyznana w 2017 roku za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni, tj. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widza dla teatru. W tej kategorii nagradzani mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury).

 

Wnioski o przyznanie nagrody (pobierz formularz wniosku) mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej (w szczególności dyrektorzy teatrów, komisja Rady Miasta Krakowa właściwa ds. kultury, stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury oraz redakcje prasy, radia i telewizji).

 

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, której Członków powołuje Prezydent Miasta Krakowa. W skład Kapituły wchodzą:
1) Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa właściwy ds. kultury,
2) Dwóch przedstawicieli komisji Rady Miasta Krakowa właściwej ds. kultury, w tym jej przewodniczący,
3) Dyrektor lub zastępca dyrektora wydziału właściwego ds. kultury w Urzędzie Miasta Krakowa,
4) przewodniczący krakowskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich lub wskazany przez niego przedstawiciel Związku,
5) przedstawiciele środowisk teatralnych i znawców teatru minimum 3 osoby (artyści teatru, teatrolodzy, zarządzający teatrami).

 


Zobacz:

Ogłoszenie 7. edycji konkursu NAGRODA TEATRALNA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO za rok 2017


 Komunikat Kapituły Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego (konkurs za rok 2017)

 

 

 Zobacz:

 Laureaci Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego