BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Dziale Organizacji - 1 etat
(Nr ref. 15 - 11)


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) minimum 6 miesięcy stażu pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej ,
b) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.),
- Ustawy o drogach publicznych z dnia 25 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2005 nr 236 poz.2008 z późn. zm),
- Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 nr 112 poz.1198
z póź.zm)
- Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002
Nr 153 poz.1270 z późn. zm)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz.1458),
- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
c) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,
d) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,
e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) zdolność analitycznego myślenia
h) odporność na stres,
i) zdyscyplinowanie i terminowość


Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.
3. Zakres obowiązków
a) przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących problematyki działania
jednostki,
b) udzielanie odpowiedzi na interpelację Radnych Miasta Krakowa,
c) udzielenie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
d) prowadzenie korespondencji z Urzędem Miasta Krakowa w spawie skarg mieszkańców,
e) opracowanie projektów zarządzeń, opinii , pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa,
f) rozpatrywanie spraw dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej jednostki,4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
c) płaca zasadnicza z przedziału od 2.000,00 do 2.500,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie
z regulaminem premiowania ZIKiT .5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy(do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.
f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.",
j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 15 - 11" - w terminie do dnia 25.08.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru


będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.7. Ilość etatów
1 etatDyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Organizacji