BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania - 2 etaty
(Nr ref. 11 - 11)


1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub wyższe ,
c) staż pracy: minimum 2 lata przy wykształceniu średnim.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 21.03.1985r. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115),
- KPA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,
c) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) odporność na stres,
f) komunikatywność,
g) zdolność analitycznego myślenia,
h) zdyscyplinowanie,
i) terminowość,
j) wysoka kultura osobista.
UWAGA: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test
z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

3. Zakres obowiązków
a) przygotowanie dokumentacji do pozyskania danych osobowych z CEPiK,
b) wprowadzenie i weryfikacja pozyskanych danych osobowych z CEPiK,
c) wystawianie upomnień/tytułów egzekucyjnych, ich wykazu oraz przygotowanie do wysyłki,
d) wprowadzenie do systemu terminu odbioru upomnień, zgodnie ze zwrotkami,
e) wprowadzanie i weryfikacja opłat za upomnienia,
f) wprowadzenie i weryfikacja opłat za zawiadomienia,

 

4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: praca w równoważnym czasie pracy od poniedziałku do soboty,
b) godziny pracy: 7:30 - 20:00
c) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa
o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.900,00 do 2.300,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .

5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia , w przypadku pozostawienia w stosunku pracy,
e) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 11 - 11" - w terminie do dnia 06.06.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania – (Nr ref. 11 – 11)