BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor w Dziale Kadr i Płac - 1 etat
(Nr ref. 19 - 10)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) Wykształcenie średnie ekonomiczne i dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje z dziedziny kadr lub wyższe preferowane: administracja, ekonomia, prawo
c) staż pracy:
- przy wykształceniu średnim - co najmniej 4 lata na podobnym stanowisku,
- przy wykształceniu wyższym - co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku,
d) minimum 2 lata stażu pracy na stanowiskach urzędniczych.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a)znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych,
-Kodeksu Pracy,
- KPA,
- ustawy o samorządzie gminnym,
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,
c) znajomość obsługi programu kadrowo płacowego „ KADRY-PŁACE" ,
d) znajomość obsługi programu „Płatnik",
e) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows XP,
pakietu MS Office,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) odporność na stres,
h) komunikatywność,
i) zdyscyplinowanie,
j) terminowość,
k) wysoka kultura osobista.
UWAGA: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test
z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z procedurą naboru.
b) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej.
c) przygotowywanie i kompletowanie materiałów dotyczących okresowych ocen pracowników samorządowych.
d) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.
e) znajomość obsługi programu „Płatnik", - w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników, zgłaszania zmian w tym zakresie.
f) zbieranie zapotrzebowań w zakresie szkoleń ze wszystkich komórek organizacyjnych ZIKiT.
g) bilansowanie potrzeb w zakresie szkoleń z dostępnymi ofertami oraz poszukiwanie nowych ofert.
h) opracowywanie rocznego programu szkoleń.
i) powiadamianie pracowników o zgłoszonych szkoleniach.
j) organizowanie i nadzorowanie szkoleń.
k) zbieranie i dystrybucja informacji o szkoleniach, kursach, studiach, możliwości dokształcania pracowników.
l) zawieranie z pracownikami umów na podniesienie kwalifikacji w formach szkolnych i pozaszkolnych .4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa
o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
c) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.000,00 do 2.500,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .


5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia , w przypadku pozostawienia w stosunku pracy,
e) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."
i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 19 - 10" - w terminie do dnia 29.12.2010 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na Inspektor w Dziale Kadr i Płac -nr ref. 19 – 10