Jak należy postępować w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia dla ludzi lub mienia spowodowanego przez złamane, powalone drzewa, szczególnie w przypadku nagłego zdarzenia atmosferycznego.

 

 

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody wprowadziła nowe definicje dotyczące złamanych i powalonych drzew:

1/ wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

2/ złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub kata-strofy budowlanej;

 

Usuwać złomy i wywroty mogą zgodnie z ustawą o ochronie przyrody:

1/ Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

Podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 lub do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 (w przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków) informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Przesłania powyższej informacji i dokumentacji można dokonać za pomocą faksu na numer: 12 616 8891, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 pokój 22 (parter).

 

W przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków podmioty określone w ww. przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 (w przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków) informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Przesłania powyższej informacji i dokumentacji można dokonać za pomocą faksu na numer: 12 616 6501, e-mail: mkz@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (parter), 31-004 Kraków.

 

 

2/ Inne podmioty lub osoby fizyczne prowadzące działaność gospodarczą na terenie na którym doszło do zdarzenia wywrócenia się lub złamania drzewa, mogą usunąć wywrócone lub złamane drzewa tylko po przeprowadzeniu przez inspektora Wydziału Kształtowania Środowiska lub Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 oględzin, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy o ochranie przyrody; w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie bez zezwolenia, złomu lub wywrotu bez protokołu z oględzin sporządzonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%. 


W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia ze strony drzewa, należy złożyć wniosek o jego usunięcie do Wydziału Kształtowania Środowiska, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój 22 (parter) zgodnie z obowiązującą procedurą WS-21- wnioski takie będą załatwiane w terminie zgodnym z kpa.

W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia ze strony drzewa rosnącego na terenie wpisanym do rejestru zabytków, należy złożyć wniosek o jego usunięcie do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 zgodnie z obowiązującą procedurą KZ-9 - wnioski takie będą załatwiane w terminie zgodnym z kpa.