Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY (wraz ze zmianą)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CYSTERSÓW

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
W obszarze planu przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC: PŁK. FRANCESCO NULLO - FABRYCZNA"Lista planów sporządzanych

 

Powierzchnia planu - 47,6 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica II Grzegórzki

Lokalizacja1. UCHWAŁA NR LXVIII/977/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CYSTERSÓW" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2013 r., poz. 1968 - obowiązuje od dnia 26 marca 2013 r.:

dokument pdf-tekst

Tekst ustaleń ZMIANY planu
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany planu
Załącznik nr 1 do uchwały
(wyłączona jawność)*

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 27 lutego 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2013 r., poz. 1968 - ogłoszenie uchwały Nr LXVIII/977/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)

2. UCHWAŁA NR CV/1411/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CYSTERSÓW" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 372, poz. 2563 z dnia 22 lipca 2010 r. - obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2010 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 40 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 36 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały 
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 7 lipca 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 372, poz. 2563 z dnia 22 lipca 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CV/1411/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU:
Projekt zmiany planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do zmiany planu / Stenogramy

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


Plan ma na celu uporządkowanie istniejących i przyszłych procesów zagospodarowania terenu, w tym przede wszystkim przekształceń struktury miejskiej, przy jednoczesnej aktywizacji procesów inwestycyjnych i przekształceń terenu. Umożliwią one dostosowanie charakteru zabudowy do kierunków zagospodarowania przewidzianych dla tego terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.


Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem zmiany planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Celem zmiany planu była potrzeba dostosowania treści ustaleń dotyczących minimalnych wskaźników parkingowych dla zabudowy mieszkaniowej w dostosowaniu do polityki parkingowej zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z 2003 r.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących