Jakie dokumenty są konieczne do ubiegania się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

 

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (ul. Stachowicza 18):
- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie orzeczenia wraz z
- zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza, pod opieką którego osoba pozostaje (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza)
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wszelkiej posiadanej dokumentacji medycznej.

Druk wniosku i zaświadczenia lekarskiego pobrać można w pokoju nr 1 przy ul. Stachowicza 18 lub ze strony internetowej BIP (karta usługi ON-1 - uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
W tym samym pokoju składa się przygotowane i wypełnione dokumenty.