Na jakich zasadach odbywa się współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi?

 

Roczny Program współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego reguluje możliwości wzajemnej współpracy. Program określa zakres i formy współpracy samorządu miasta Krakowa, a także sferę zadań publicznych, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w danym roku. Współpraca ta jest określona również w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018.
Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami Gmina kieruje się zasadami pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności

 

Szczegółowych informacji w w/w zakresie udziela Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK koordynujące współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.