Na jakie drzewa obowiązuje zezwolenie?

 

1) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;”

2) drzewa lub krzewy owocowe rosnące na terenach zieleni;

3) drzewa i krzewy rosnące na terenie wpisanym do rejestru zabytków, niezależnie od gatunków, obwodów pni czy powierzchni zajmowanych przez krzewy (na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Innymi słowy; usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, niezależnie od gatunków, obwodów pni czy powierzchni zajmowanych przez krzewy wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. 

 

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

· posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

· nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

 

4) krzewy rosnące w skupisku o powierzchni powyżej 25 m2

5) krzewy rosnące w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

 

 

Ponadto złomy i wywroty mogą zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usuwać:

1/ Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

Podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Przesłania powyższej informacji i dokumentacji można dokonać za pomocą faksu na numer: 12 616 8891, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 pokój 22 (parter).

2/ Inne podmioty lub osoby fizyczne prowadzące na terenie na którym doszło do zdarzenia działalność gospodarczą, mogą usunąć wywrócone lub złamane drzewa tylko po przeprowadzeniu przez inspektora Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 oględzin, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.