BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor w Zespole Radców Prawnych - 2 etaty
(Nr ref. 11 - 10)


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe - kierunek: prawo,
c) wpis na listę aplikantów radcowskich.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) znajomość przepisów z zakresu:
- prawa cywilnego materialnego i procesowego
- prawa administracyjnego materialnego i procesowego,
- prawa zamówień publicznych,
- gospodarki i infrastruktury komunalnej
- ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
b) znajomość :
- struktury Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych
- statutu ZIKiT w Krakowie,
c) znajomość języka angielskiego,
d) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows XP, pakietu MS Office, prawniczych programów komputerowych,
e) czynne prawo jazdy - kat. B.
f) umiejętność analitycznego myślenia oraz poszukiwania konstruktywnych rozwiązań prawnych,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) terminowość,
i) dyspozycyjność,
j) komunikatywność,
k) operatywność.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) przygotowywanie projektów pism procesowych w postępowaniach cywilnych oraz
sądowoadministracyjnych,
b) przygotowywanie projektów umów,
c) opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora ZIKiT,
d) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych, w szczególności pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projektów zarządzeń, opinii, pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa,
e) opracowywanie projektów poleceń służbowych Dyrektora ZIKiT,
f) opracowywanie projektów procedur wewnętrznych i zewnętrznych ZIKiT,
g) przygotowywanie materiałów na potrzeby postępowań sądowych i przesądowych
prowadzonych przez radców prawnych,
h) asystowanie radcom prawnym podczas negocjacji i spotkań ze stronami i wykonawcami,
i) zastępowanie radców prawnych na rozprawach sądowych,
j) analiza akt sądowych,
k) współpraca z radcami prawnymi przy realizowaniu wszelkich innych zadań związanych
z wykonywaniem obsługi prawnej ZIKiT.4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.100,00 do 2.700,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT),
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),
e) dokument potwierdzający wpis na listę aplikantów radcowskich - legitymacja (kserokopia),
f) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
g) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 11 - 10" - w terminie do dnia 31.05.2010 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia testów, rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
7. Ilość etatów
2 etaty
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na Podinspektor w Zespole Radców Prawnych 11-10