BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Specjalista w Dziale Nadzoru Usług w Transporcie Publicznym - 1 etat
(Nr ref. 10 - 10)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe techniczne -kierunek: transport .
c) Staż pracy : minimum - 4 lat.
d) Czynne prawo jazdy - kat. B.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Co najmniej 4 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
b) Co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie transportu publicznego.
c) Znajomość:
• Ustawy o transporcie drogowym
• Ustawy prawo przewozowe
• Ustawy o samorządzie gminnym
• Kodeksu Postępowania Administracyjnego
• Systemu zarządzania i finansowania lokalnym transportem zbiorowym w aglomeracji krakowskiej
• Sieci transportowej Krakowa, w szczególności sieci komunikacji miejskiej oraz warunków ruchowych występujących na tej sieci.
d) Znajomość języka angielskiego.
e) Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
f) Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.
g) Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa.
h) Dobra organizacja pracy.
i) Wysoka kultura osobista.
j) Dyspozycyjność.
k) Komunikatywność.
l) Sumienność.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3. Zakres obowiązków
a) prowadzenie prac wdrożeniowych w zakresie rozwoju systemu biletowego w komunikacji miejskiej (Krakowska Karta Miejska, e- bilet, integracja biletowa z operatorami kolejowymi),
b) nadzór i prowadzenie zadań związanych z dystrybucją biletów, kontrolą oraz windykacją należności za przewozy,
c) opracowanie szczegółowych warunków realizacji usług wspomagających w transporcie publicznym, nadzór nad realizacją umów w tym zakresie,
d) udział w realizacji projektów dot. rozwoju systemu zarządzania transportem publicznym,
w tym w pracach dot. przygotowania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE,
e) udział w wykonywaniu funkcji operatorskich w systemie Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS),
w tym nadzór nad działaniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, monitorowanie przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej w obszarze objętym działaniem systemu,
f) uczestnictwo w zadaniach związanych z działaniem systemu (TTSS), w tym sporządzanie raportów i analiz danych uzyskiwanych z systemu,
g) wnioskowanie zmian w organizacji ruchu, w tym w oprogramowaniu sygnalizacji, w celu zapewnienia płynności przejazdu pojazdów transportu miejskiego w sieci ulicznej,
h) ocena jakości usług przewozowych świadczonych przez operatorów na podstawie umów przewozowych, w tym z zastosowaniem systemu TTSS .4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.400,00 do 3.000,00zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 10 - 10" - w terminie do dnia 25.05.2010 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia testów, rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne.

Wyniki naboru na Specjalista w Dziale Nadzoru Usług w Transporcie Publicznym 10-10