BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownika Działu Informatycznego- 1 etat
(Nr ref. 08 - 10)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe techniczne - specjalność: informatyka.
c) Staż pracy:
- min. 5-letni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 5 lat działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość:
- Ustawy o samorządzie gminnym,
- Ustawy o pracownikach samorządowych,
- Ustawy o ochronie danych osobowych,
- Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- Statutu ZIKiT
b) Doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
c) Posiadanie biegłej znajomości systemów operacyjnych Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 oraz umiejętności instalacji i konfiguracji aplikacji w ww. systemach.
d) Posiadanie umiejętności: konfigurowania usług Active Directory i serwera plików, administrowania systemami Windows 2003/2008 Server, instalacji i konfiguracji urządzeń peryferyjnych.
e) Posiadanie doświadczenia w administrowaniu systemami LINUX oraz konfiguracji usług ftp, www i serwera plików oraz w zakresie konfiguracji i zarządzania sprzętowym systemem ochrony sieci.
f) Posiadanie znajomości zagadnień z zakresu sieci komputerowych (routing, VLAN,QoS, switche, firewalle).
g) Posiadanie umiejętności konfiguracji sieci LAN i WAN oraz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów z tego zakresu.
h)Posiadanie znajomości systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych MS SQL, My SQL , ORACLE
i) Posiadanie umiejętności konfiguracji i zarządzanie systemem finansowo-księgowym.
j) Znajomość języków programowania C/C++, JAVA, Visual C++.
k) Posiadanie biegłej znajomości budowy i działania komputera PC.
l) Znajomość języka angielskiego umożliwiająca w szczególności czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznych.
ł) Sumienność.
m) Myślenie strategiczne.
n) Kreatywność.
o) Komunikatywność.
p) Dyspozycyjność.
r) Dobre umiejętności organizacyjne.
s) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Zarządzanie, monitorowanie oraz rozwój sieci teleinformatycznej.
b) Zarządzanie dostępem zdalnym do systemów informatycznych, dostępem do sieci Internet.
c) Zarządzanie i konfiguracja adresacji IP oraz DNS w sieci oraz transmisji danych.
d) Zarządzanie systemami baz danych w zakresie:
- optymalizacji działania;
- archiwizacji i odtwarzania danych;
- dostępności dla systemów informatycznych;
e) Zarządzanie systemami do backupu w zakresie:
- archiwizacji zasobów ZIKiT,
- odtwarzanie niezbędnych danych,
- optymalizacja działania systemów backupowych,
f) Zarządzanie kontami dostępu do zasobów informatycznych ZIKiT.
g) Zarządzanie systemami poczty elektronicznej w zakresie:
- ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem;
- ochrony antywirusowej poczty elektronicznej;
- ochrony antyspamowej poczty elektronicznej;
h) Zarządzanie portalami internetowymi i intranetowymi funkcjonującymi w ZIKiT w zakresie aktualności informacji i danych oraz prawidłowym ich funkcjonowaniem.
i) Zarządzanie systemem ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem urządzeń komputerowych oraz systemów informatycznych.
j) Zarządzanie platformami sprzętowymi oraz systemami operacyjnymi w ZIKiT.
k) Zarządzanie licencjami systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, baz danych, oprogramowania specjalistycznego, antywirusowego, poczty elektronicznej itp.
l) Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonowania systemów informatycznych zgodnie zobowiązującymi standardami, normami i przepisami oraz Polityką Bezpieczeństwa ZIKiT.
ł) Prowadzenie ewidencji udostępniania danych osobowych oraz zbiorów danych zawierających dane osobowe lub inne dane podlegające ochronie.
m) Przygotowywanie procedur oraz schematów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości pracy systemów ZIKiT oraz podnoszenia jakości i niezawodności pracy systemów.
n) Przygotowywanie planów rozwoju systemów informatycznych ZIKiT.
o) Przygotowywanie specyfikacji technicznych dotyczących sprzętu i oprogramowania, prowadzenie dokumentacji i udział w czynnościach wynikających z realizacji procedur zamówień publicznych oraz umów, zleceń, zamówień w zakresie realizowanych zadań.
p) Przygotowywanie, realizacja oraz rozliczenie umów serwisowych i konserwacyjnych sprzętu komputerowego, drukującego.
r) Analizowanie, planowanie i realizacja zakupów sprzętu komputerowego, części zamiennych do sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
s) Koordynacja prac remontowych w budynkach ZIKiT w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od posiadanego stażu pracy z przedziału od 2.600,00 do 4.000,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek funkcyjny zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e- mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn.zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 08 - 10" - w terminie do dnia 17.05.2010 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.7. Ilość etatów
1 etatDyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na Kierownika Działu Informatycznego 08-10