Przy Prezydencie Miasta Krakowa działa Rada Programowa ds. Zieleni. Pełni ona funkcje doradcze i opiniujące w zakresie działań podejmowanych na rzecz przyrody i zieleni Krakowa.

Podstawa powołania: ZARZĄDZENIE NR 3301/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Zieleni, działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa.


 

W skład Rady wchodzą:

 1. Przewodniczący
  • prof. dr hab. Anna Bach - Uniwersytet Rolniczy
 2. Sekretarz:
  • Ewa Olszowska-Dej - Wydział Kształtowania Środowiska
 3. Członkowie:
  • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm - Politechnika Krakowska
  • mgr inż. Alicja Cecot - redaktor niezależny
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - Uniwersytet Rolniczy
  • dr hab. inż., prof. UR Piotr Muras - Uniwersytet Rolniczy
  • prof. dr hab. Kazimierz Wiech - Uniwersytet Rolniczy
  • dr hab. inż. Renata Wojciechowska - Uniwersytet Rolniczy
  • dr hab. inż. arch., prof. PK Agata Zachariasz - Politechnika Krakowska

Do zakresu działań Rady należy w szczególności:

 1. opiniowanie wybranych dokumentów dotyczących rozwoju miasta Krakowa w zakresie ochrony przyrody i kształtowania terenów zieleni;
 2. promowanie realizacji dużych obszarów zieleni, mających istotne znaczenie dla środowiska (parki, promenady, zieleńce);
 3. konsultowanie strategicznych i ważnych inwestycji gminnych w zakresie ochrony przyrody i zieleni, w tym opiniowanie projektów zieleni dla dużych inwestycji, związanych również z usuwaniem dużej ilości drzew;
 4. inicjowanie działań w zakresie rozwoju systemu przyrodniczego Miasta Krakowa;
 5. przedkładanie propozycji dotyczących polityki Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zieleni, w tym opiniowanie wieloletnich programów z zakresu zieleni i ochrony przyrody (np. programu ochrony środowiska). 

 

 Działalność Rady Programowej ds. Zieleni:

 • 17 listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady zaś pierwsze posiedzenie o charakterze roboczym 1 grudnia 2009 r.
   
 • Posiedzenie w dniu 1 grudnia 2009 r.
  temat: Uwagi w zakresie zieleni do projektu zmiany Studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
   
 • Posiedzenie w dniu 19 stycznia 2010 r.
  temat: Rewaloryzacja drzewostanu Alei 3-go Maja w Krakowie.
   
 • Posiedzenie w dniu 15 marca 2010 r.
  temat: Przebudowa Al. Beliny-Prażmowskiego w Krakowie.
   
 • Posiedzenie w dniu 9 lipca 2010 i 13 maja 2011 r.
  temat: Przebudowa ulicy Rynek Kleparski na odc. od ul. Św. Filipa do ul. Basztowej.
   
 • Posiedzenie w dniu 1 grudnia 2011 r.
  temat: Kontynuacja tematu przebudowy al. Beliny-Prażmowskiegoa na podstawie przygotowanej prezentacji.
   
 • Posiedzenie w dniu 01.02.1012 r.
  temat: Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019.
   
 • Posiedzenie w dniu 14.12.2012 r.
  temat: Prezentacja problematyki rewitalizacji parków miejskich dokonana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Informacja Wydziału Kształtowania Środowiska na temat uchwalonego Programu ochrony środowiska w zakresie dotyczącym zieleni.
 • Posiedzenie w dniu 17.05.2013 r.
  temat: Parki rzeczne w Krakowie.
   
 • Posiedzenie w dniu 24.10.2014 r.
  temat: Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 - 2030