Dokument archiwalny

Miejski Program Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2010-2012"

Miasto Kraków corocznie podejmuje działania zmierzające do przygotowania najbardziej optymalnych programów profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do potrzeb mieszkańców. Programy miejskie są przygotowywane jako oferta uzupełniające względem programów profilaktycznych przygotowywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Miasto Kraków podjęło starania, aby zapewnić mieszkańcom Miasta możliwie szeroką dostępność do profilaktycznych usług medycznych, podejmując działania zdrowotne (eliminacja czynników ryzyka dla zdrowia) oraz stymulując zmiany w stylu życia ludności poprzez edukacje zdrowotną, kształtowanie przyjaznego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki. Miasto Kraków realizując programy profilaktyki zdrowotnej w latach 2010 - 2012 planuje podjęcie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Tak, więc priorytetowe programy zdrowotne opracowywane dla mieszkańców Krakowa obejmują najważniejsze obszary zdrowotne w oparciu o dokładne analizy epidemiologiczne stanu zdrowia populacji i najczęściej występujące problemy zdrowotne.

Poszczególne programy będą realizowane przez świadczeniodawców wyłonionych w drodze konkursu (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne) i na podstawie kryteriów zatwierdzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa lub poprzez udzielenie dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne).
Ponadto w oparciu o Budżet Miasta Krakowa realizowane będą programy profilaktyczne wykonywane w ramach zadań priorytetowych Dzielnic, których zakres określany będzie odrębnymi uchwałami Rad Dzielnic, przy obligatoryjnej zgodności z obszarami profilaktyki zdrowotnej Programu.

Uchwałą Nr LXXXVII /1144/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010-2012", przyjęte zostały następujące obszary i programy zdrowotne:

1. Obszar profilaktyki chorób układu krążenia (prewencja choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia i otyłości):
1.1 Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy.

2. Obszar profilaktyki onkologicznej:
2.1 Program edukacyjno-profilaktyczny wczesnego wykrywania raka piersi;
2.2 Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz nowotworów układu pokarmowego.
2.3 Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet.
2.4 Program prewencji raka prostaty.

3. Obszar profilaktyki chorób układu oddechowego:
3.1 Program profilaktyki chorób układu oddechowego, w tym astmy oskrzelowej.

4. Obszar profilaktyki chorób zakaźnych:
4.1 Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
4.2 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie wcześniaków, zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa;
4.3 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli.
4.4 Program wczesnego wykrywania zakażenia prątkiem gruźlicy.

5. Obszar profilaktyki zdrowia matki i dziecka:

5.1 Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej;
5.2 Program profilaktyki wad postawy;
5.3 Program profilaktyki próchnicy u dzieci;
5.4 Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia";
5.5 Program poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla dzieci niepełnosprawnych w szczególności w zakresie: szczepień ochronnych przeciw grypie, profilaktyki próchnicy, profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem;
5.6 Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych

 

WYKAZ  REALIZATORÓW MIEJSKICH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH w latach 2010-2012 (REALIZACJIA PROGRAMÓW zakończona 20 listopada 2012 roku) :

1. Prewencja otyłości, miażdżycvy, cukrzycy i nadciśnienia

2. Program wczesnego wykrywania raka piersi

3. Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego

4. Program profilaktyki chorób tarczycy

5.Program profilaktyki chorób układu oddechowego

6. Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych

7. Program profilaktyki wad postawy

8. Program profilaktyki próchnicy u dzieci

9. Program "SZkoła Rodzenia"

10. Program szczepień p/grypie dla dzieci niepełnosprawnych

11. Profilaktyka i terapia dzieci z autyzmem

12. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych -

13. Program profilaktyki próchnicy u dzieci niepełnosprawnych

14. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców po 65 r.ż. 

 15. Profilaktyka zakażeń pneumokokowych i meningokokowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w żłobkach i przedszkolach

 

Wyniki konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w Dz. XIV

 

Wykaz realizatorów dzielnicowych programów profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2012 (programy zakończone).

 

Podsumowanie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2010 - 2012"

 

Sprawozdanie z realizacji dzielnicowych programów zdrowotnych realizowanych w roku 2011

Sprawozdanie z wykonania  miejskich programów zdrowotnych za rok 2011

 

Zarzadzenie Nr 1813/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2012 roku w spr. zmiany zarzadzenia Nr 1929/2012 PMK z dnia 6.08.2010 r. w spr. powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia na lata 2010-2012.