BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
(Nr ref. 02 - 10)

 


1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie:
wyższe - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe. Mile widziany kurs doradztwa podatkowego.
c) Staż pracy: minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub instytucji finansowej, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe

a)Znajomość:
- przepisów o samorządzie gminnym,
- przepisów o samorządzie powiatowym,
- Ustawy o finansach publicznych,
- Ustawy o rachunkowości,
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- KPA,
- Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.
b) Znajomość zagadnień w zakresie przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Funduszy UE oraz innych mechanizmów finansowych.
c) Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
d) Biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office.
e) Sumienność.
f) Skrupulatność.
g) Obowiązkowość.
h) Bezstronność.
i) Odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
j) Planowanie i organizacja pracy.
k) Umiejętność zarządzania personelem.
l) Skuteczność w podejmowaniu decyzji.
ł) Myślenie strategiczne.
m) Dyspozycyjność.
n) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków

a) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych objętych zakresem działania komórek organizacyjnych bezpośrednio jemu podporządkowanych.
b) Czuwanie nad kompletnością i rzetelnością dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ZIKiT.
c) Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności z dochodzenia roszczeń.
d) Nadzór nad przygotowaniem wniosków dla zadań przewidzianych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych.
e) Nadzór nad prowadzeniem, rozliczaniem i sprawozdawczością zadań dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych.
f) Sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami ekonomicznymi występującymi w procesie planowania, projektowania, nadzoru, realizacji i rozliczania inwestycji.
g) Nadzór nad windykacją należności.
h) Sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez podległe komórki organizacyjne obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
i) Nadzór nad opracowywaniem zbiorczych planów finansowych w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania ochrony i dróg, obiektów mostowych, oświetlenia dróg, placów, sygnalizacji świetlnej itp. w ramach działalności jednostki.
j) Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo - księgowych.
k) Wdrażanie postępu organizacyjnego i ekonomicznego.4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.
c) Maksymalne wynagrodzenie miesięczne brutto do 9.300,00 zł zgodnie z regulaminem wynagradzania i regulaminem premiowania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokument poświadczający wykształcenie, szkolenia i kursy (kserokopia).
e) Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
UWAGI:
Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 02 - 10" - w terminie do dnia 05.02.2010. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
Dyrektor Joanna Niedziałkowska


Wyniki naboru Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych. 02-10