Kiedy otrzymam pieniądze?


Zapomogę "ustawową" wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, jeżeli wniosek został złożony do 10 dnia miesiąca, w przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi (becikowe ustawowe) po 10 dniu miesiąca, świadczenia wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Postępowanie w sprawie przyznania zapomogi "gminnej" i wypłata świadczenia następuje w ciągu dwóch miesięcy od momentu złożenia wniosku o świadczenie.