BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor w Sekcji Opinii i Warunków
(Nr ref. 01 - 10)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie:
średnie techniczne - budownictwo - specjalność drogi i mosty
staż pracy minimum 4lata w tym min. 1 rok pracy w administracji publicznej.
Preferowane:
Wyższe techniczne - budownictwo, inżynieria środowiska
staż pracy minimum 2 lata w tym min. 1 rok pracy w administracji publicznej.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Staż pracy na podobnym stanowisku.
b) Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej.
c) Znajomość:
- Ustawy o drogach publicznych,
- KPA,
- Ustawy Prawo Budowlane.
d) Zdolność analitycznego myślenia.
e) Biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office.
f) Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, operatywność, lojalność.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3. Zakres obowiązków
a) Opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych i infrastruktury w pasie drogowym oraz względem pasa drogowego ulic będących w zarządzie ZIKiT w Krakowie.
b) Wydawanie opinii i warunków w zakresie obsługi komunikacyjnej dla inwestycji na etapie decyzji warunków zabudowy i oświadczeń o przyłączeniu do dróg lądowych i możliwości połączenia z drogą publiczną.


4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 7 m-cy lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.950,00 zł do 2.500,00 zł brutto zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
UWAGI:
Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 01 - 10" - w terminie do dnia 15.01.2010r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
7. Ilość etatów
1 etatDyrektor Z-ca Dyrektora Henryk Kamski

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru Inspektor w Sekcji Opinii i Warunków.01-10