BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Starszy specjalista - koordynator ds. inwestycji i remontów w pasie drogowym.
(Nr ref. 48 - 09)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe techniczne, w zakresie: dróg, transportu, urbanistyki, planowania przestrzennego lub budownictwa.
c) Staż: co najmniej 5 lat pracy.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, mostowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
b) Doświadczenie zawodowe w zakresie planowania, przygotowania oraz realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych.
c) Znajomość:
- Ustawy Prawo Budowlane,
- Ustawy o drogach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
- KPA,
- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. Ustawa o pracownikach samorządowych.
d) Znajomość topografii miasta Krakowa.
e) Prawo jazdy - kat. B.
f) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.
g) Umiejętność szybkiego uczenia się i podejmowania decyzji.
h) Dobre umiejętności organizacyjne, inicjatywa, zaangażowanie.
i) Umiejętność formułowania pisemnych analiz, opinii i wniosków.
j) Odpowiedzialność.
k) Umiejętność pracy w zespole.
l) Komunikatywność.
ł) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych oraz planowanych do realizacji: inwestycjach drogowych, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej oraz remontach dróg i infrastruktury technicznej.
b) Weryfikowanie planów inwestycyjnych i remontowych przygotowywanych przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną.
c) Współpraca z komórkami organizacyjnymi ZIKiT w przygotowywaniu rocznych planów inwestycyjnych do budżetu Gminy Miejskiej Kraków oraz wnioskowanie zmian do niego wynikających z procesu koordynacji.
d) Przygotowywanie harmonogramów planowanych inwestycji i remontów na terenie miasta Krakowa realizowanych przez ZIKiT oraz inne podmioty gospodarcze w pasach drogowych, a także innych prac realizowanych przez indywidualnych wnioskodawców.
e) Monitorowanie procesów przygotowawczych do realizacji inwestycji i remontów.
f) Monitorowanie wykonywania robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem prac inwestycyjnych lub remontowych oraz ustaleniami koordynacyjnymi.
g) Informowanie właściwych organów i jednostek o rozpoczęciu oraz zakończeniu planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.
h) Podejmowanie w zakresie realizowanych zadań działań, dotyczących komunikacji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu mediów i innych środków masowego przekazu.
i) Współpraca z innymi komórkami ZIKiT w zakresie prowadzonych zagadnień.


4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.700,00 do 3.600,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 48 - 09" - w terminie do dnia 10.08.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).

7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Wyniki naboru Starszy specjalista – koordynator ds. inwestycji i remontów w pasie drogowym.