BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista w Dziale Infrastruktury Torowej i Energetycznej. 46-09


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej, automatyki, energetycznej w zakresie energetyki trakcyjnej bądź ogólnej lub średnie techniczne o specjalności jw.
c) Staż:
- co najmniej 4 lata pracy przy wykształceniu wyższym.
- co najmniej 5 lat pracy przy wykształceniu średnim.
d) Uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 15 KV.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- prawo energetyczne,
- prawo budowlane,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. Ustawa o pracownikach samorządowych.
b) Doświadczenie zawodowe z zakresu nadzoru nad pracami elektroenergetycznymi.
c) Minimum dwa lata pełnienia funkcji na podobnym stanowisku.
d) Znajomość topografii miasta Krakowa.
e) Prawo jazdy - kat. B.
f) Stan zdrowia zezwalający na pracę w terenie w miejscach czynnym ruchem drogowym w porze dziennej i nocnej.
g) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.
h) Umiejętność szybkiego uczenia się i podejmowania decyzji.
i) Komunikatywność.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego urządzeń energetycznych średniego i niskiego napięcia w Krakowie obejmujących stacje transformatorowe.
b) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem automatyki systemów sterowania.
c) Udział w planowaniu remontów i modernizacji elementów infrastruktury.
d) Udział w przygotowaniu materiałów do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (warunki techniczne, umowy, porozumienia).
e) Udział w pracach komisji przetargowych.
f) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w zakresie dotyczącym trakcji tramwajowej.
g) Nadzór nad wykonaniem umów zawartych z wykonawcami w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej.
h) Nadzór techniczny w zakresie prowadzonych remontów.
i) Uczestniczenie w komisjach odbioru końcowego inwestycji prowadzonych w ramach Zarządu jak również innych podmiotów gospodarczych przekazujących elementy infrastruktury tramwajowej na majątek Gminy Kraków.
j) Weryfikacja ilościowa zrealizowanych zadań, kosztorysów i faktur za wykonane prace wraz z ich odbiorem.
k) Nadzór nad prawidłowym wykonaniem remontów, zobowiązań gwarancyjnych, oraz
z tytułu rękojmi.
l) Współudział w przygotowywaniu umów na remonty infrastruktury tramwajowej
i materiałów koniecznych do rozliczania umów.
ł) Uczestniczenie w procesie zawierania umów z właścicielami urządzeń montowanych na urządzeniach obiektach infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej.
m) Prowadzenie działań związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej.
n) Nadzór techniczny nad infrastrukturą tramwajową i działaniami prowadzonymi
w zakresie bieżącego utrzymania.
o) Udział w komisjach wypadkowych i weryfikacja przyczyn przerw w ruchu tramwajowym (zerwania sieci, wykolejenia i innych) związanych z infrastrukturą techniczną trakcji tramwajowej.
p) Opiniowanie koncepcji, projektów, dokumentacji technicznych i innych w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą tramwajową.
q) Opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie układu zasilania trakcji tramwajowej.
r) Poznawanie nowych technologii w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury tramwajowej, oraz ich wdrażania.
s) Współpraca z innymi komórkami ZIKiT w zakresie prowadzonych zagadnień.
t) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do zlecenia dokumentacji projektowej dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział i jej opiniowanie,
u) Współpraca w prowadzeniu ewidencji urządzeń technicznych trakcji tramwajowej,4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.920,00 do 3.000,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 46 - 09" - w terminie do dnia 03.07.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru Specjalista w Dziale Infrastruktury Torowej i Energetycznej 46-09