BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTUOGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Sekcji Windykacji Należności i Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne.
c) Staż: co najmniej 5 lat pracy.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 21.03.1985r. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115);
- KPA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych.
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. Ustawa o pracownikach samorządowych.
b) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych wymienionych w ppkt. a.
c) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.
d) Umiejętność szybkiego uczenia się.
e) Komunikatywność.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Sprawowanie kontroli nad wywiązywaniem się przez operatora strefy z obowiązków.
b) Prowadzenie korespondencji ze stronami.
c) Wydawanie oznakowań pojazdów lekarzy.
d) Prowadzenie kontroli strefy.
e) Kontakt z Wydziałem Komunikacji UMK w zakresie pozyskiwania bieżących informacji o właścicielu pojazdu.
f) Pozyskiwanie danych z CEPIK'u.

4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.950,00 do 3.000,00 zł brutto + dodatek funkcyjny zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 42 - 09" - w terminie do dnia 02.07.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO DNIA 03.07.2009 R.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru Kierownik w Sekcji Windykacji Należności i Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 42-09