BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor w Dziale Czystości i Gospodarki Odpadami- 2 etaty
41-09


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, preferowane w dziedzinie ochrony środowiska.
c) Staż pracy przy wykształceniu średnim - co najmniej 4 lata.
Staż pracy przy wykształceniu wyższym - co najmniej 2 lata.
d)prawo jazdy kat. B
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawa z dnia 13.09.1996r. o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (Dz.U.1996 Nr 132 poz.662)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) z 2001r.
- Ustawa z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) z 2008r.
b) Biegła znajomość obsługi programów pakietu MS Office.
c) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, operatywność, dyspozycyjność.
d) umiejętność szybkiego uczenia się i podejmowania decyzji.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3. Zakres obowiązków
a)Pełny nadzór nad utrzymaniem czystości miasta
b) Monitorowanie stanu czystości, zlecanie zadań, kontrola jakości i terminowości wykonanych prac,
c) odbiór prac w terminie, sporządzanie protokołów odbioru, czuwanie nad prawidłowością realizacji zadań
d) Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, skargi, wnioski i interwencje w zakresie wykonywanego zadania4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat - praca w równoważnym systemie czasu pracy.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.900,00 do 2.500,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.


5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) oraz CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
c) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
e) Kserokopia prawa jazdy
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 41 - 09" - w terminie do dnia 15.06.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).

7. Ilość etatów
2 etaty
Zastępca Dyrektora Anna Krzyżanowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru Inspektor w Dziale Czystości i Gospodarki Odpadami – 41-09