BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor w Dziale Zarządzania Obiektami Kubaturowymi i Ścieżkami Rowerowymi
(Nr ref. 37 - 09)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne - preferowane specjalności: budownictwo, transport lub ochrona środowiska.
c) Staż: co najmniej 2 lata pracy przy wykształceniu średnim.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi;
- ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane;
- ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych;
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
b) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych wymienionych w ppkt. b.
c) Znajomość standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa.
d) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.
e) Umiejętność szybkiego uczenia się.
f) Komunikatywność.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Kontrola stanu technicznego nawierzchni i oznakowania ścieżek rowerowych.
b) Udzielanie odpowiedzi na bieżącą korespondencję związaną z pracą Działu.
c) Wydawanie audytów rowerowych oraz uczestnictwo w pracach podzespołu roboczegods. Ścieżek rowerowych.
d) Przygotowywanie materiałów inwestycyjnych do procedur zgodnie z PZP oraz nadzór nad prawidłową realizacją procedur.4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.800,00 do 2.400,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 37 - 09" - w terminie do dnia 18.05.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etatDyrektor Joanna Niedziałkowska

Wyniki Podinspektor w Dziale Zarządzania Obiektami Kubaturowymi i Ścieżkami Rowerowymi 37-09