BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTUOGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji - 0,75 etatu


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe techniczne.
c) Uprawnienia budowlane w branży elektrycznej do nadzoru robót.
d) Staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru w branży elektrycznej - minimum 5 lat.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w zakresie Prawo budowlane, Prawo energetyczne.
b) Znajomość obsługi wybranych programów z pakietu MS Office, w szczególności Word, Excel.
c) Prawo jazdy - kat. B.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3. Zakres obowiązków
a) Współpraca przy weryfikacji dokumentacji budowlanej, wykonawczej przed ogłoszeniem przetargu oraz przy opracowaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub opisu przedmiotu zamówienia, a także sporządzanie uzasadnienia do zamówień z wolnej ręki.
b) Udział w spotkaniach oferentów na budowie oraz udział w komisji przetargowej.
c) Terminowe protokolarne przekazanie placu budowy z udostępnieniem dokumentów zajętości terenu oraz reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji, a także kontrola przestrzegania przepisów BHP przez wykonawcę prac.
d) Sporządzanie protokołów konieczności o robotach dodatkowych.
e) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
f) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także sporządzanie sprawozdań z postępu robót, aktualizacja bazy danych.
g) Współpraca z inicjatorem i innymi zainteresowanymi budową.
h) Sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym faktur za wykonane prace, kontrola ilości i wartości materiałów z odzysku, nie zagospodarowanych na budowie, a także kontrola rozliczeń budowy4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.800,00 do 2.250,00 zł brutto + dodatek funkcyjny zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.


5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT), ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
c) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
e) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 17 - 09" - w terminie do dnia 18.02.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
0,75 etatuDyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru Inspektor nadzowu w Dziale Realizacji Inwestycji 17-09