Medycyna szkolna


Gmina Miejska Kraków realizuje zadania z zakresu medycyny szkolnej, określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a polegające na objęciu profilaktyczną opieką zdrowotną, realizowaną w ramach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym

i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia, w celu wczesnego rozpoznawania i zapobiegania stanom chorobowym,

a także śledzenia prawidłowości ich rozwoju psychofizycznego i kształtowania pożądanych nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Zakres i organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

 

Zadania Gminy Miejskiej Kraków obejmują działalność gabinetów profilaktycznej opieki zdrowotnej i gabinetów dentystycznych w samorządowych szkołach i placówkach oraz adresowane do uczniów profilaktyczne programy polityki zdrowotnej – finansowane ze środków Gminy.

 

Koordynację działań z zakresu medycyny szkolnej realizuje Referat Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (nr tel. 12 616-94-97; 12 616-91-98), a zadania realizowane są we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Działania planowane w tym zakresie na lata 2016-2018 są realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 670/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.03.2016 r. w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w samorządowych szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 - 2018.

Sprawozdanie za rok 2015 z działalności gabinetów profilaktycznej opieki zdrowotnej i gabinetów stomatologicznych w placówkach i samorządowych szkołach, zostało sporządzone we współpracy ze szkołami i placówkami oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Poniżej link do tego sprawozdania.

 

 

Sprawozdanie z realizacji zarządzenia nr 670/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w samorządowych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018 za rok 2017

 

 

Sprawozdania z realizacji zarządzenia nr 670/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w samorządowych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018 za rok 2016

 

 Sprawozdanie z realizacji zarządzenia nr 1148/2013 PMK z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej za rok 2015

 

 

 

ARCHIWUM

 

ZARZĄDZENIE NR 1148/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w samorządowych szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013 - 2015.

 

Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 Zarządzenia nr 1148/2013 PMK

 


Informacja o medycynie  szkolnej (pdf) 

Sprawozdanie z realizacji Zarządzenia PMK Nr 813/2010

 

„Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa„