Referat Transportu i Działalności Regulowanej

TAXI przepisy, egzaminy

 

 

 

 

 

 

INFORMATOR DLA PASAŻERÓW TAKSÓWKI

 

 

Informator dla pasażerów taksówki 

 

 

1. Stan licencji taxi w latach 2002-2018

 

 

2. Dane statystyczne dotyczące egzaminów i licencji taxi.

 

3. Informacje dot. wykonywania usług przewozowych taksówką.

 

Od dnia 28 lipca 2009 r. obowiazuje uchwała Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 407, poz. 2951), która wprowadza:
1/ dwie strefy taryfowe, tj.:

  • I strefa - tereny miasta silnie zurbanizowane, w jej granicach można stosować tylko taryfę 1 i/lub 2, w zależności od pory dnia i tygodnia,

  • II strefa - rejony miasta o mniejszym zaludnieniu, w uproszczeniu wyznaczają ją: na południu - obwodnica autostradowa, na zachodzie - obiekty Szpital im. Babińskiego, Kampus UJ, Las Wolski, na północy przebiega blisko granic miasta lub się z nią pokrywa, na wschodzie - cmentarz grębałowicki, huta im. Sendzimira, most Wandy, obiekty przemysłowe w Płaszowie, linia kolejowa do Tarnowa i Wieliczki; w jej granicach taksówkarze mogą (ale nie muszą) stosować taryfę 3 i/lub 4, w zależności od pory dnia i tygodnia;

2/ maksymalne, urzędowe ceny w granicach administracyjnych miasta:

  • opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka                             - 7,00 zł,
  • taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - I strefa            - 2,80 zł,
  • taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - I strefa  - 4,20 zł,
  • taryfa 3 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - II strefa           - 5,60 zł,
  • taryfa 4 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - II strefa - 8,40 zł,
  • opłata za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf                                                        - 38,00 zł,

Taksówkarze mogą indywidualnie określać poszczególne opłaty, pod warunkiem nie przekroczenia ich wysokości określonych w tej uchwale.

 

 

Wraz z wejściem w życie ww. uchwały należy w cenniku opłat uszczegółowić poszczególne opłaty taryfowe, poprzez zdefiniowanie ich odpowiednio określeniem „strefa I" lub strefa II", wg wzoru znajdującego się w poniższych "Materiałach pomocniczych".

Ponadto od dnia 30 kwietnia 2009 r. obowiązują znowelizowane "Przepisy porządkowe dla przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi", zgodnie z którymi w przypadku przebiegu zamówionego przewózu przez dwie strefy taryfowe taksówkarz ma obowiązek, przed włączeniem taksometru, uprzedzić o ich granicach, a w czasie przejazdu z chwilą przełączenia taksometru na wyższą taryfę poinformować o tym pasażera. Jeżeli jednak rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie taryfowej, kierowca musi, pomimo częściowego przejazdu w innej strefie, zastosować tylko jedną taryfę. Także w przypadku, gdy w czasie jazdy taksówką następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, kierowca powinien poinformować o tym pasażera z chwilą przełączenia taksometru.

 

4. Aktualne akty prawne dot. wykonywania transportu drogowego taksówką:

 

5. Materiały pomocne w wykonywaniu usług transportowych taksówką (do samodzielnego sporządzenia i/lub wydruku):

6. Informacje dot. egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

  

       INFORMACJA O EGZAMINACH w 2019 r.

 

       Egzaminy odbyły się w dniach: 14,19 lutego; 7,19,26 marca; 9,16,30 kwietnia; 30,31 maja; 11,25 czerwca; 16,30 lipca 2019 r.; 13 sierpnia 2019 r.

       Kolejne terminy egzaminów: 10 września 2019 r. (przyjmowane są zapisy).

       Dalsze terminy egzaminów uzależnione będą od ilości osób zainteresowanych.

 

   

Każdy, kto chce ubiegać się o licencję taksówkarza, winien wykazać się wiedzą z zakresu topografii miasta i prawnych zagadnień związanych z tym zawodem.
Egzamin składa się z 35 pytań w formie testu wyboru i jest podzielony na dwie części. 24 pytania obejmują zagadnienia topografii miasta (położenie ulic, placów i osiedli, lokalizacja ważniejszych obiektów takich jak urzędy, dworce, szpitale, tatry i kina), a 11 kolejnych pytań - z przepisów miejscowych dot. taksówek. Testy zawierają pytania z opublikowanych poniżej wykazów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką (wykaz ośrodków szkoleniowych - poniżej).
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 140,00 zł. Zapisy na egzamin prowadzone są na Stanowisku ds. Czynności Pokontrolnych zawiązanych z Działalnoscią OSK i Transportu, al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, I piętro, pokój 82, tel. (12) 616-94-74.

 

Podstawa prawna: uchwała Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 7240)

 

       Materiały szkoleniowe do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką:

 7.  Informacja w sprawie kierowców świadczących usługi przewozu osób, zlecanych za pomocą mobilnej aplikacji Uber.

  

Wykaz mandatów karnych, skarbowych nałożonych przez urzędy skarbowe na kierowców Uber za popełnienie wykroczeń skarbowych z art. 60 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137), tj. brak w pojeździe kasy rejestrującej (fiskalnej) podczas świadczonych usług przewozowych taksówką:

 

1/   KM-09.7346.5-75/2016 – Mariusz B., US Nowa Huta, mandat karny z 16.03.2017 r., przewóz 29.04.2016 r.

2/   KM-09.7346.5-80/2016 – Tomasz C., US Nowa Huta, mandat karny z 16.03.2017 r., przewóz 30.04.2016 r.

3/   KM-09.7346.5-82/2016 – Dmytro K., US Nowa Huta, mandat karny z 16.03.2017 r., przewóz 06.05.2016 r.

4/   KM-09.7346.5-83/2016 – Tadeusz W., US Nowa Huta, mandat karny z 16.03.2017 r., przewóz 09.05.2016 r.

5/   KM-09.7346.5-87/2016 – Oskar D., US Starachowice, mandat karny z 31.01.2017 r., przewóz 12.05.2016 r.

6/   KM-09.7346.5-96/2016 – Łukasz M., US Nowa Huta, mandat karny z 23.03.2017 r., przewóz 29.06.2016 r.

7/   KM-09.7346.5-97/2016 – Dmytro K., US Śródmieście mandat karny z 02.03.2017 r., przewóz 30.06.2016 r.

8/   KM-09.7346.5-100/2016 – Dawid S., US Nowa Huta, mandat karny z 16.03.2017 r., przewóz 02.07.2016 r.

9/   KM-09.7346.5-105/2016 – Bartłomiej S.,US Proszowice, mandat karny z 30.03.2017 r., przewóz 09.07.2016 r.

10/ KM-09.7346.5-23/2017 – Dariusz J.,US., Wadowice, mandat karny z 04.08.2017 r., przewóz 09.12.2016 r.

 

 

Pracownicy Urzędu, w ramach swoich obowiązków służbowych wynikających z art. 103 pkt 3 i 5, w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826, z późn. zm.) od wielu lat przeprowadzają, w różnych porach dnia (także nocnych) i dniach tygodnia (także wolnych od pracy), czynności wobec wielu różnych nielegalnych przewoźników osób, nie tylko wobec kierowców Uber, które są zlecane na polecenia służbowe przełożonych i polegają na utrwaleniu numerów rejestracyjnych pojazdów oraz podanych przez dostawcę aplikacji Uber wizerunków i imion kierowców. Pracownicy Urzędu Miasta Krakowa nie przeprowadzają żadnych czynności kontrolnych podczas przewozu zamówionego za pomocą mobilnej aplikacji Uber, w związku z tym nie okazują oni kierowcom legitymacji służbowych. Z kolei działania urzędników po wyświadczeniu usługi przewozowej wykonywane są na podstawie art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) i nakierowane na ujawnianie wykroczeń z art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.) w trakcie wykonywania przewozu osób bez wymaganych licencji i zezwoleń oraz w sposób niezgodny z uregulowaniami art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.).

 

Z dotychczas złożonych w latach 2015-2017 w krakowskich sądach 46. wniosków o ukaranie kierowców Uber, zostało wydanych 38 wyroków nakazowych z  orzeczonymi grzywnami od 100 zł do 2.000 zł na łączną sumę 21.700 zł + koszty sądowe 4.570 zł. Szesnaście z tych wyroków uprawomocniło się i w obrocie prawnym funkcjonuje łącznie 16. prawomocnych wyroków orzeczonych wobec kierowców Uber, w których sąd uznał obwinionych za winnych popełnienia wykroczeń polegających na świadczeniu usług przewozu osób bez wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

Ponadto, dotychczasowe, jednomyślne orzecznictwo krakowskich sądów wyrażone w 9. wyrokach wydanych w postępowaniach zwyczajnych, zarządzonych po wniesionych sprzeciwach od wyroków nakazowych wskazuje, że Prezydent Miasta Krakowa posiada uprawnienie oskarżyciela publicznego wynikające z art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i posiada prawo, a nawet obowiązek ujawnić wykroczenia i kierować do sądów wnioski o ukaranie ich sprawców.

 

Także Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego podejmuje działania przeciw nieuczciwej konkurencji w przewozach osób. W w latach 2015-2017 inspektorzy ITD skontrolowali 20. kierowców Uber, którzy uprzednio wyświadczyli usługi przewozowe osób zamówione za pomocą mobilnej aplikacji. W wszystkich przypadkach stwierdzono wykonywanie usług przewozowych bez posiadania wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób. Kontrolerzy wszczęli wobec tych przewoźników postępowania w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych w wysokości 8 tysięcy złotych za każde naruszenie (u większości kierowców Ubera stwierdzono po 3 naruszenia), łączna suma kar - 400 tysięcy złotych.

 

W załączeniu - tabelaryczne zestawienie wydanych przez krakowski sąd wyroków wobec nielegalnych przewoźników osób w latach 2011-2017 oraz przeprowadzonych w latach 2013-2017 przez Małopolską Inspekcję Transportu Drogowego kontroli wobec nielegalnych przewoźników osób kontroli wobec nielegalnych przewoźników osób.

 

Decyzje o zastosowaniu sankcji przewidzianych w Kodeksie wykroczeń podejmują sądy. Innowacyjny charakter usług nie zwalnia kierowców przyjmujących zlecenia przewozu za pomocą aplikacji Uber z przestrzegania przepisu ustawy o transporcie drogowym dotyczącego wymogu uzyskania stosownej licencji przy wykonywaniu krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. Ocena ta jest zbieżna ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w odpowiedzi na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec właściciela aplikacji Uber – w swoim piśmie zatytułowanym „Informacja o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia" z dnia 8 kwietnia 2016 r. znak DDK-60-280/16/AN stwierdził, że model biznesowy Uber narusza istniejący ład regulacyjny na rynku przewozu osób taksówką. Także stanowisko Ministerstwa Finansów w powyższej kwestii nie pozostawia wątpliwości. W odpowiedzi z dnia 26 lutego 2015 r. na interpelację poselską podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził, że przepisy ustaw podatkowych dotyczących kas rejestrujących jednakowo traktują osoby oferujące przewóz za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz osoby oferujące takie usługi bez pośrednictwa aplikacji mobilnej i w takim przypadku nie ma żadnego znaczenia forma dokonywanej płatności za przejazd (źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5CF9400E&view=null. Ponadto, przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług stanowią, że w miejscu świadczenia usług uwidacznia się ceny jednostkowe usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości. Jeżeli sprzedawca usługi nie wykonuje tych obowiązków, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 tysięcy złotych.

W dostępnej na stronie https://s3.amazonaws.com/uber-regulatory-documents/country/poland/RASIER+OPERATIONS+BV+Agreement+-+Poland+November+24+2015.pdf wzorcowej umowie aż w trzech miejscach, jej postanowienia określają, że przewoźnik powinien posiadać licencję na świadczenie usług przewozu osób, tj. (pisownia oryginalna):

- pkt 3.1, lit. a, ppkt II. Wymogi dotyczące przewoźnika. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że każdorazowo będą posiadać wszelkie licencje, pozwolenia, zgody i upoważnienia, które muszą Państwo posiadać w celu świadczenia usług przewozu osób na rzecz osób trzecich;

- pkt 3.2, lit. a. Wymogi dotyczące pojazdów. Potwierdzają Państwo i zobowiązują się, że Państwa pojazd zawsze będzie mieć licencję niezbędną, aby można go było wykorzystywać jako pojazd do przewozu pasażerów;

- pkt 9.1, lit. c. Oświadczenia i gwarancje składane przez Państwa.Niniejszym oświadczają Państwo i gwarantują, że w ramach realizacji niniejszej Umowy będą Państwo przestrzegać wszystkich przepisów obowiązującego prawa, w tym będą Państwo przestrzegać warunków wszystkich pozwoleń, licencji, wpisów do rejestru oraz innych rządowych zezwoleń niezbędnych do świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem pojazdów zgodnie z niniejszą Umową, oraz ogólnie usług przewozu pasażerów na rzecz osób trzecich.

Z umowy tej wynika także, że kierowcy świadczący usługi przewozowe, zlecone za pośrednictwem aplikacji Uber – działalność tą wykonują na własny rachunek i własną odpowiedzialność.

 

Prezydent Miasta Krakowa (oraz osoby działające z upoważnienia prezydenta miasta) w opisanym wyżej zakresie wykonuje obowiązujące przepisy prawa. Każdy odpłatny przewóz osób, bez względu na sposób zamówienia i realizacji tej usługi, a także metodę płatności za nią (np. bezgotówkową) – podlega ustawom: o transporcie drogowym, o podatku od towarów i usług w zakresie stosowania kas fiskalnych oraz o informowaniu o cenach towarów i usług. Pracownicy Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców zamówili poza pozanormatywnym czasie pracy, za pomocą mobilnej aplikacji Uber zainstalowanej w różnorodnych pod względem własności telefonach komórkowych typu smartfon należących do osób prywatnych i Urzędu Miasta Krakowa Wydział Informatyki Referat Wsparcia Użytkowników z siedzibą w Krakowie na ul. Czerwieńskiego 16, z wykorzystaniem służbowych kart płatniczych wydanych przez PKO BP S.A. w dniach 15.03.2016 r., 17.06.2016 r. i 03.09.2016 r. oraz kart telefonicznych SIM typu pre-paid (nr 691 936-940, 669 667-826, 698 389-275, 602 226-543, 694 687-325, 602 254-567, 602 254-848; 735 125-797, 698 386-477, 781 205-861, 602 249-540, 602 251-982, 781 205-868), w 2015 r. - 2 usługi przewozowe osób, w 2016 roku - 85 usług, w 2017 roku - 4 usługi, za które pracownicy otrzymali wynagrodzenie, odpowiednio: 102,51 zł, 2.416,54 zł, 166,66 zł, których koszt wynosił, odpowiednio: 30,93 zł, 986,33 zł, 40,66 zł, ze środków budżetowych Urzędu Miasta Krakowa dział 750, rozdz. 75095, § 4300, zadanie: KM/RTD/06, zadanie: „Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym”, rozliczanych na podstawie potwierdzeń płatności, o których mowa w Regulaminie korzystania z usług Uber dostępnym na stronie https://www.uber.com/legal/terms/pl/, ewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Krakowa za pomocą systemu księgowego.