Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Stanowisko ds. Transportu Licencjonowanego

 

1. Dane statystyczne za 2015 r. dot. egzaminów i licencji taxi.

 

2. Informacje dot. wykonywania usług przewozowych taksówką.

 

Od dnia 28 lipca 2009 r. obowiazuje uchwała Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 407, poz. 2951), która wprowadza:
1/ dwie strefy taryfowe, tj.:

  • I strefa - tereny miasta silnie zurbanizowane, w jej granicach można stosować tylko taryfę 1 i/lub 2, w zależności od pory dnia i tygodnia,

  • II strefa - rejony miasta o mniejszym zaludnieniu, w uproszczeniu wyznaczają ją: na południu - obwodnica autostradowa, na zachodzie - obiekty Szpital im. Babińskiego, Kampus UJ, Las Wolski, na północy przebiega blisko granic miasta lub się z nią pokrywa, na wschodzie - cmentarz grębałowicki, huta im. Sendzimira, most Wandy, obiekty przemysłowe w Płaszowie, linia kolejowa do Tarnowa i Wieliczki; w jej granicach taksówkarze mogą (ale nie muszą) stosować taryfę 3 i/lub 4, w zależności od pory dnia i tygodnia;

2/ maksymalne, urzędowe ceny w granicach administracyjnych miasta:

  • opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka                             - 7,00 zł,
  • taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - I strefa            - 2,80 zł,
  • taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - I strefa  - 4,20 zł,
  • taryfa 3 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - II strefa           - 5,60 zł,
  • taryfa 4 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - II strefa - 8,40 zł,
  • opłata za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf                                                            - 38,00 zł,

Taksówkarze mogą indywidualnie określać poszczególne opłaty, pod warunkiem nie przekroczenia ich wysokości określonych w tej uchwale.

 

 

Wraz z wejściem w życie ww. uchwały należy w cenniku opłat uszczegółowić poszczególne opłaty taryfowe, poprzez zdefiniowanie ich odpowiednio określeniem „strefa I" lub strefa II", wg wzoru znajdującego się w poniższych "Materiałach pomocniczych".

Ponadto od dnia 30 kwietnia 2009 r. obowiązują znowelizowane "Przepisy porządkowe dla przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi", zgodnie z którymi w przypadku przebiegu zamówionego przewózu przez dwie strefy taryfowe taksówkarz ma obowiązek, przed włączeniem taksometru, uprzedzić o ich granicach, a w czasie przejazdu z chwilą przełączenia taksometru na wyższą taryfę poinformować o tym pasażera. Jeżeli jednak rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie taryfowej, kierowca musi, pomimo częściowego przejazdu w innej strefie, zastosować tylko jedną taryfę. Także w przypadku, gdy w czasie jazdy taksówką następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, kierowca powinien poinformować o tym pasażera z chwilą przełączenia taksometru.

 

3. Aktualne akty prawne dot. wykonywania transportu drogowego taksówką:

 

4. Materiały pomocne w wykonywaniu usług transportowych taksówką (do samodzielnego sporządzenia i/lub wydruku):

5. Informacje dot. egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

 

 Każdy, kto chce ubiegać się o licencję taksówkarza, winien wykazać się wiedzą z zakresu topografii miasta i prawnych zagadnień związanych z tym zawodem.
Egzamin składa się z 35 pytań w formie testu wyboru i jest podzielony na dwie części. 24 pytania obejmują zagadnienia topografii miasta (położenie ulic, placów i osiedli, lokalizacja ważniejszych obiektów takich jak urzędy, dworce, szpitale, tatry i kina), a 11 kolejnych pytań - z przepisów miejscowych dot. taksówek. Testy zawierają pytania z opublikowanych poniżej wykazów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką (wykaz ośrodków szkoleniowych - poniżej).
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 140,00 zł. Zapisy na egzamin prowadzone są na Stanowisku ds. Czynności Pokontrolnych zawiązanych z Działalnoscią OSK i Transportu, al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, I piętro, pokój 82, tel. (12) 616-94-74.

 

Podstawa prawna: uchwała Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 7240)

 

        Uwaga: 

 

        Ostatni egzamin w tym roku zaplanowny jest na 15 grudnia 2016 r., następny - na początku lutego 2017 r.

 

 

        Materiały szkoleniowe do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką:

 6.  Informacja w sprawie kierowców świadczących usługi przewozu osób, zlecanych za pomocą mobilnej aplikacji Uber.

 

Działania urzędników na postawie art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713) nakierowane są na ujawnianie wykroczeń z art. 601 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094) w trakcie wykonywania przewozu osób bez wymaganych licencji i zezwoleń oraz w sposób niezgodny z uregulowaniami art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.). Pracownicy Urzędu w ramach swoich obowiązków służbowych od wielu lat przeprowadzają, w różnych porach dnia (także nocnych) i dniach tygodnia (także wolnych od pracy), czynności wobec wielu różnych nielegalnych przewoźników osób, nie tylko wobec kierowców Uber.

W załączeniu - tabelaryczne zestawienie wydanych przez krakowski sąd wyroków wobec nielegalnych przewoźników osób w latach 2011-2016 oraz przeprowadzonych w latach 2013-2016 przez Małopolską Inspekcję Transportu Drogowego kontroli wobec nielegalnych przewoźników osób.

Decyzje o zastosowaniu sankcji przewidzianych w Kodeksie wykroczeń podejmują sądy. Innowacyjny charakter usług nie zwalnia kierowców przyjmujących zlecenia przewozu za pomocą aplikacji Uber z przestrzegania przepisu ustawy o transporcie drogowym dotyczącego wymogu uzyskania stosownej licencji przy wykonywaniu krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. Ocena ta jest zbieżna ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w odpowiedzi na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec właściciela aplikacji Uber – w swoim piśmie zatytułowanym „Informacja o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia” z dnia 8 kwietnia 2016 r. znak DDK-60-280/16/AN stwierdził, że model biznesowy Uber narusza istniejący ład regulacyjny na rynku przewozu osób taksówką. Także stanowisko Ministerstwa Finansów w powyższej kwestii nie pozostawia wątpliwości. W odpowiedzi z dnia 26 lutego 2015 r. na interpelację poselską podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził, że przepisy ustaw podatkowych dotyczących kas rejestrujących jednakowo traktują osoby oferujące przewóz za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz osoby oferujące takie usługi bez pośrednictwa aplikacji mobilnej i w takim przypadku nie ma żadnego znaczenia forma dokonywanej płatności za przejazd (źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5CF9400E&view=null. Ponadto, przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług stanowią, że w miejscu świadczenia usług uwidacznia się ceny jednostkowe usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości. Jeżeli sprzedawca usługi nie wykonuje tych obowiązków, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 tysięcy złotych.

W dostępnej na stronie http://t.uber.com/umowa wzorcowej umowie aż w trzech miejscach, jej postanowienia określają, że przewoźnik powinien posiadać licencję na świadczenie usług przewozu osób, tj. (pisownia oryginalna):

- pkt 3.1, lit. a, ppkt II. Wymogi dotyczące przewoźnika. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że każdorazowo będą posiadać wszelkie licencje, pozwolenia, zgody i upoważnienia, które muszą Państwo posiadać w celu świadczenia usług przewozu osób na rzecz osób trzecich;

- pkt 3.2, lit. a. Wymogi dotyczące pojazdów. Potwierdzają Państwo i zobowiązują się, że Państwa pojazd zawsze będzie mieć licencję niezbędną, aby można go było wykorzystywać jako pojazd do przewozu pasażerów;

- pkt 9.1, lit. c. Oświadczenia i gwarancje składane przez Państwa.Niniejszym oświadczają Państwo i gwarantują, że w ramach realizacji niniejszej Umowy będą Państwo przestrzegać wszystkich przepisów obowiązującego prawa, w tym będą Państwo przestrzegać warunków wszystkich pozwoleń, licencji, wpisów do rejestru oraz innych rządowych zezwoleń niezbędnych do świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem pojazdów zgodnie z niniejszą Umową, oraz ogólnie usług przewozu pasażerów na rzecz osób trzecich.

Z umowy tej wynika także, że kierowcy świadczący usługi przewozowe, zlecone za pośrednictwem aplikacji Uber – działalność tą wykonują na własny rachunek i własną odpowiedzialność.

Prezydent Miasta Krakowa (oraz osoby działające z upoważnienia prezydenta miasta) w opisanym wyżej zakresie wykonuje obowiązujące przepisy prawa. Każdy odpłatny przewóz osób, bez względu na sposób zamówienia i realizacji tej usługi, a także metodę płatności za nią (np. bezgotówkową) – podlega ustawom: o transporcie drogowym, o podatku od towarów i usług w zakresie stosowania kas fiskalnych oraz o informowaniu o cenach towarów i usług. Pracownicy Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2016 roku zamówili za pomocą aplikacji Uber zainstalowanych w różnorodnych pod względem własności telefonach komórkowych 70 usług przewozowych osób, których koszt wynosił 911,74 zł, w 2015 roku – 2 usługi na kwotę 30,93 zł, ze środków budżetowych Urzędu Miasta Krakowa dział 750, rozdz. 75095, § 4300, zadanie: KM/RTD/06, zadanie: „Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym”, rozliczanych na podstawie „paragonów”, o których mowa w pkt. 4.6 umowy dostępnej na stronie http://t.uber.com/umowa.