BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania


- księga zarządzeń dyrektora szkoły,
- księga ogłoszeń,
- spis inwentaryzacyjny,
- planowanie, sprawozdawczość,
- rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
- rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
- rejestr wydanych kart rowerowych,
- ewidencja uczniów w szkole,
- księgi dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
- ewidencja dzienników szkolnych,
- ewidencja świadectw szkolnych,
- rejestr korespondencji,
- ewidencja pieczęci i pieczątek,
- ewidencja delegacji służbowych,
- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
- protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
- ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
- zestawienie raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
- archiwum szkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych)


Rejestrów zawierajacych dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)