Mecenas Kultury Krakowa


Pragnąc wspierać i rozwijać współpracę pomiędzy środowiskami pomiędzy środowiskiem gospodarczym a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa, Rada Miasta Krakowa ustanowiła uchwałą Nr LXVIII/672/96 RMK z dnia 30 grudnia 1996 r. tytuł MECENASA KULTURY KRAKOWA.
Konkurs jest adresowany do wszystkich podmiotów wspierających kulturę z wykluczeniem instytucji, które mają w statucie działalność na rzecz kultury.
O tytuł Mecenasa Kultury Krakowa mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz podmioty prawne (zarówno polskie jak i zagraniczne).
W przypadku, gdy nagradzana jest firma, nagroda ta może być przyznana jej przedstawicielowi (np. prezesowi lub dyrektorowi) wtedy, gdy posiada on większość udziałów oraz gdy wnioskujący w swoim piśmie podkreśla, że chodzi o nagrodzenie osoby.

Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji zwanej Bractwem Mecenatu Kultury Krakowa. Członków Bractwa powołuje Prezydent Miasta Krakowa.
W skład Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa wchodzi:
- Przewodniczący Rady Miasta Krakowa (w funkcji przewodniczącego Bractwa),
- przedstawicieli wybranych z działających w Krakowie organizacji samorządu gospodarczego,
- 3 przedstawicieli środowisk i stowarzyszeń twórczych,
- przedstawiciel Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
- przedstawiciel laureatów Tytułu Mecenasa Kultury Krakowa z lat ubiegłych,
- 2 przedstawicieli komisji Rady Miasta Krakowa zajmującej się sprawami kultury i ochrony zabytków,
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. kultury lub Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. kultury,
- dyrektor wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego ds. kultury,
- przedstawiciel komórki zajmującej się w Urzędzie Miasta Krakowa sprawami ochrony zabytków.
W przypadku, gdy członek Bractwa Mecenatu Kultury staje się jednocześnie przedstawicielem firmy ubiegającej się o tytuł Mecenasa Kultury Krakowa, jego członkostwo w Bractwie zawiesza się automatycznie na dany rok.

Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za poprzedni rok kalendarzowy w czterech równorzędnych kategoriach:

  • Kategoria Donator - za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem ( np. darowizny, dotacje) - oceniana według kryterium zarówno wysokości wkładu finansowego ( kwoty bezwzględne) jak i ciągłości mecenatu nad jednym podmiotem lub przedsięwzięciem.
  • Kategoria Sponsor za najciekawszą formę i efektywność mecenatu - ustalona według kryterium najlepszego i niekonwencjonalnego pomysłu.
  • Kategoria za działania na rzecz ochrony zabytków- tytuł ten przyznawany jest osobom lub podmiotom, które w danym roku kalendarzowym zainwestowały własne środki finansowe w rewaloryzację lub restaurację zespołów, obiektów zabytkowych lub ich części albo też dzieł sztuki zlokalizowanych na terenie Krakowa. Prace te muszą być zakończone w roku, za który przyznawany jest tytuł i powinny uzyskać w tymże roku wysoką ocenę właściwych służb konserwatorskich. Tytuł ten nie może być przyznany podmiotom, dla których działania na rzecz odnowy zabytków są działaniem statutowym.
  • Kategoria Patron Medialny - według swobodnego uznania Bractwa przy uwzględnieniu ilości i jakości przedsięwzięć o charakterze medialnym.


Ogółem corocznie przyznaje się łącznie od jednego do dwunastu tytułów. O łącznej liczbie przyznanych tytułów oraz ilości tytułów przyznawanych w poszczególnych kategoriach decyduje corocznie Bractwo Mecenatu Kultury. W każdej kategorii Bractwo Mecenatu Kultury Krakowa może przyznać trzy statuetki: złotą, srebrną i brązową. W każdej kategorii Bractwo wybiera corocznie nominowanych, spośród których zostają wyłonieni laureaci.
Nominowani są honorowani dyplomami podpisanymi przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz znaczkiem „Mecenas Kultury Krakowa".

Laureaci Konkursu mają prawo używania znaku graficznego tytułu Mecenasa Kultury Krakowa we wszystkich własnych publikacjach przez okres pięciu lat, z zaznaczeniem roku, w którym tytuł otrzymali.
Laureaci tytułu będą dodatkowo uhonorowani wymienianiem ich jako Mecenasów Kultury Krakowa w wydawnictwach Miasta dotyczących kultury.

Znak graficzny konkursu i dyplomy zaprojektował Adam Miratyński, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autorem wzorca i wykonawcą statuetek jest krakowski rzeźbiarz - Kazimierz Adamski.

 

  

MECENAS KULTURY KRAKOWA ROKU 2017  - wyniki konkursu

 

 

 

 


Zobacz także:
Laureaci konkursu Mecenas Kultury Krakowa