Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
CXVWłodzimierz
Pietrus
Budowy kompleksu basenów olimpijskich na terenie Zespołu Szkół Łączności2018-11-07 PDFPDF
CXVWłodzimierz
Pietrus
Montażu ekranów akustycznych przy ul. Lipskiej2018-11-07 PDFPDF
MiędzysesyjnaWłodzimierz
Pietrus
Udostępnienia dokumentów2018-07-05 PDFPDF
CVWłodzimierz
Pietrus
Udostępnienia dokumentów2018-06-27 PDFPDF
MiędzysesyjnaWłodzimierz
Pietrus
Uniemożliwienia wyburzenia budynków na os. Teatralnym 192018-06-22 PDFPDF
CIVWłodzimierz
Pietrus
Stawu Płaszowskiego2018-06-06 PDFPDF
CIVWłodzimierz
Pietrus
Inwestycji na działce 182/37 obr. 31 Podgórze2018-06-06 PDFPDF
MiędzysesyjnaTomasz
Urynowicz,Jan
Franczyk,Stanisław
Zięba,Michał
Drewnicki,Andrzej
Mazur,Adam
Grelecki,Edward
Porębski,Włodzimierz
Pietrus
Tężni solankowej w Nowej Hucie2018-04-24 PDFPDF
MiędzysesyjnaWłodzimierz
Pietrus
mpzp obszaru "Gen. Bora-Komorowskiego - Rejon Koncentracji Usług" 2018-04-06 PDFPDF
LXXXVIIWłodzimierz
Pietrus
pełnomocnictw2017-10-25 PDFPDF
PDF
PDF
<<12345>>

Wyszukaj interpelacje