Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MiędzysesyjnaMichał
Drewnicki
Modernizacji placu zabaw w rejonie ul. Srebrnych Orłów2018-03-20 PDFPDF
MiędzysesyjnaMichał
Drewnicki
Wyznaczenia przejscia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bystronia i Godebskiego2018-03-20 PDFPDF
MiędzysesyjnaMichał
Drewnicki
Wykupu działek pod park rzeczny Dłubnia2018-03-20 PDFPDF
MiędzysesyjnaMichał
Drewnicki
Planowanego poszerzenia miejsc postojowych przy budynku nr 61 przy ul. Praskiej2018-03-12 PDFPDF
MiędzysesyjnaMichał
Drewnicki
Wybudowania miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej2018-03-12 PDFPDF
MiędzysesyjnaMichał
Drewnicki
Odrestaurowania rzeźby "Spirala kosmiczna"2018-03-06 PDFPDF
MiędzysesyjnaMichał
Drewnicki
wykupu działki na potrzeby ścieżki przyrodniczej "Rola martwego drewna" w dolinie Sudołu Dominikańskiego 2018-02-27 PDFPDF
MiędzysesyjnaMichał
Drewnicki
Prac zabezpieczających w Forcie 48 Batowice 2018-02-27 PDFPDF
MiędzysesyjnaMichał
Drewnicki
Ciągów komunikacyjnych dla rolkarzy i rowerzystów w rejonie Bulwarów Wiślanych2018-02-14 PDFPDF
MiędzysesyjnaMichał
Drewnicki
Decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenów na os. Kolorowym oraz sporządzenia planu miejscowego dla obszarów, który może podlegać zabudowie2018-02-14 PDFPDF
<<123456789101112131415161718192021>>

Wyszukaj interpelacje