Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MędzysesyjnaMariusz
Kękuś
Decyzji wz wydanych w okresie od 30 września 2008 r. do 30 września 2018 r. w dzielnicach: Krowodrza, Grzegórzki, Prądnik Czerowny, Stare Miasto i Bronowice2018-10-08 PDFPDF
PDF
MędzysesyjnaMariusz
Kękuś
Wysokości wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego w okresie od 30 września 2008 r. do 30 września 2018 r. 2018-10-08 PDFPDF
MędzysesyjnaMariusz
Kękuś
Nieruchomości GMK nabytych w drodze zasiedzenia2018-10-08 PDFPDF
XCVMariusz
Kękuś
Wprowadzenia ruchu technologicznego dla samochodów ciężarowych na ul. Kutrzeby2018-02-28 PDFPDF
PDF
LXXXIXMariusz
Kękuś
Wprowadzenia ruchu technologicznego dla samochodów ciężarowych na ul. Kutrzeby2017-11-22 PDFPDF
LXXXIXMariusz
Kękuś
Udrożnienia chodnika na ul. Kalwaryjskiej2017-11-22 PDFPDF
LXXIXMariusz
Kękuś
Decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kordiana i Tuchowskiej2017-07-05 PDFPDF
MiędzysesyjnaMariusz
Kękuś
Zajęcia prywatnych działek przy ul. Tuchowskiej pod pas drogowy drogi publicznej2017-06-16 PDFPDF
LXVIIMariusz
Kękuś
Odszkodowań dla mieszkańców wywłaszczonych pod budowę Trasy Łagiewnickiej2017-03-29 PDFPDF
LXVIIMariusz
Kękuś
Renowacji pomnika Grunwaldzkiego2017-03-29 PDFPDF
<<123>>

Wyszukaj interpelacje