Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
LXXXIIIKazimierz
Chrzanowski
Sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Kościuszkowców 4 i Zakopiańskiej 101 i 1032017-09-27 PDFPDF
LXXXIIKazimierz
Chrzanowski
Dopłat bezpośrednich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa2017-09-13 PDFPDF
MiędzysesyjnaKazimierz
Chrzanowski
Budowy chodnika na os. Oświecenia2017-08-25 PDFPDF
MiędzysesyjnaKazimierz
Chrzanowski
Położenia nakładki asfaltowej na ul. Architektów2017-08-25 PDFPDF
MiędzysesyjnaKazimierz
Chrzanowski
zagospodarowania terenów zielonych poprzez tworzenie łąk kwiatowych2017-08-11 PDFPDF
MiędzysesyjnaKazimierz
Chrzanowski
w sprawie drzew przy ul. Lema2017-08-11 PDFPDF
MiędzysesyjnaKazimierz
Chrzanowski
wykonania oświetlenia w Parku Złotego Wieku - Fort Batowice 2017-08-04 PDFPDF
MiędzysesyjnaKazimierz
Chrzanowski
objęcia terenu Parku Strzeleckiego monitoringiem miejskim2017-08-04 PDFPDF
LXXVIIKazimierz
Chrzanowski
Remontu chodnika na ul. Gustawa Pokrzywki2017-06-28 PDFPDF
LXXIIIKazimierz
Chrzanowski
Przebudowy ul. Glinik2017-05-31 PDFPDF
<<1234>>

Wyszukaj interpelacje