Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MiędzysesyjnaBolesław
Kosior
Wyburzenia fortu N-10 Prądnik Biały2018-04-17 PDFPDF
XCIXBolesław
Kosior
utworzenia ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt2018-04-11 PDFPDF
XCVIIIBolesław
Kosior
Zalewania os. Kabel2018-03-28 PDFPDF
XCVIIIBolesław
Kosior
Możliwości przedłużenia abonamentu mieszkańca za pomocą systemu epuap2018-03-28 PDFPDF
XCVIIIBolesław
Kosior
Sklepu przy ul. Elsnera 32018-03-28 PDFPDF
XCVIIIBolesław
Kosior
Muzeum Fabryka Schindlera2018-03-28 PDFPDF
XCVIIBolesław
Kosior
Budowy filii szkoły podstawowej na os. Złocień2018-03-14 PDFPDF
XCVIIBolesław
Kosior
Utworzenia parkingu w rejonie cmentarza przy ul. Sodowej2018-03-14 PDFPDF
XCVIIBolesław
Kosior
Skargi w sprawie działania liczników mediów2018-03-14 PDFPDF
MiędzysesyjnaBolesław
Kosior
Budowy bloków przy ul. Wrocławskiej2018-03-08 PDFPDF
PDF
<<12345678910111213141516171819202122>>

Wyszukaj interpelacje