Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MiędzysesyjnaBolesław
Kosior
Skargi na zachowanie pracowników MPO2018-07-10 PDFPDF
MiędzysesyjnaBolesław
Kosior
Nieruchomości przy ul. Sodowej2018-07-10 PDFPDF
MiędzysesyjnaBolesław
Kosior
Wybudowania wybiegu dla psów na Błoniach Krakowskich2018-07-10 PDFPDF
MiędzysesyjnaBolesław
Kosior
Prac przy zabytkach2018-07-10 PDFPDF
MiędzysesyjnaBolesław
Kosior
Utraty tytułu prawnego do lokali w budynkach utraconych przez Miasto Kraków2018-07-09 PDFPDF
CVIIBolesław
Kosior
Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie2018-07-04 PDFPDF
PDF
CVBolesław
Kosior
Rozliczenia spółki Cracovia z UMK2018-06-27 PDFPDF
CVBolesław
Kosior
Realizacji dotacji celowych na prace przy zabytkach w Krakowie2018-06-27 PDFPDF
CVBolesław
Kosior
Reorganizacji ZIKIT2018-06-27 PDFPDF
CVBolesław
Kosior
Kontynuacji zagospodarowania Zakrzówka2018-06-27 PDFPDF
<<12345678910111213141516171819202122232425
>>

Wyszukaj interpelacje