Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
CIXAnna
Prokop-Staszecka
Remontu ul. Chabrowej2018-09-12 PDFPDF
CIXAnna
Prokop-Staszecka
Remontu ulicy i parkingu w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Urzędniczej 652018-09-12 PDFPDF
LXXXIXAnna
Prokop-Staszecka
Remontu chodnika przy ul. Fieldorfa-Nila2017-11-22 PDFPDF
LXXXIXAnna
Prokop-Staszecka
Zmiany nazwy przystanku autobusowego przy ul. Prądnickiej2017-11-22 PDFPDF
LXXXVIIIAnna
Prokop-Staszecka
wykonania chodnika wzdłuż ul. Władysława Łokietka oraz modernizacji dróg w rejonie ul. Chabrowej i Orlich Gniazd 2017-11-08 PDFPDF
LXXXVAnna
Prokop-Staszecka
Modernizacji dróg w rejonie ul. Chabrowej i Orlich Gniazd2017-10-11 PDFPDF
LXXXVAnna
Prokop-Staszecka
Chodnika wzdłuż ul. Łokietka2017-10-11 PDFPDF
LXVIAdam
Migdał,Łukasz
Wantuch,Kazimierz
Chrzanowski,Rafał
Komarewicz,Anna
Prokop-Staszecka
Oczyszczaczy powietrza w placówkach oświatowych2017-03-15 PDFPDF
LXVAnna
Prokop-Staszecka
Wyboru do Rady Muzeum na Wawelu2017-03-01 PDFPDF
LXIIKazimierz
Chrzanowski,Rafał
Komarewicz,Adam
Migdał,Sławomir
Pietrzyk,Anna
Prokop-Staszecka,Łukasz
Wantuch
Systemu pomiaru umożliwiającego detekcję spalania odpadów 2017-01-11 PDFPDF
PDF
<<123>>

Wyszukaj interpelacje