Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MędzysesyjnaAdam
Migdał
Tymczasowego przejścia dla pieszych przez ul. Zakopiańską na wysokości przystanku tramwajowego Łagiewniki ZUS2018-11-16 PDFPDF
MiędzysesyjnaAdam
Migdał
Zakresu podmiotów uprawnionych do wjazdu na teren parku kulturowego "Stare Miasto"2018-05-29 PDFPDF
MiędzysesyjnaAdam
Migdał
Zamontowania zielonej strzałki prawo skrętu na sygnalizacji świetlnej Kościuszkowców - Zakopiańska2018-05-29 PDFPDF
MiędzysesyjnaAdam
Migdał
Zagrodzenia terenu "białych mórz"2018-05-29 PDFPDF
XCIVAdam
Migdał
Budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na terenie łączacym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj2018-02-07 PDFPDF
XCIVAdam
Migdał
Udrożnienia kratki ściekowej u zbiegu ul. Kościuszkowców i Zakopiańskiej2018-02-07 PDFPDF
XCIIAdam
Migdał
Korekty nawierzchni chodnika ul. Kościuszkowców w rejonie wjazdu do budynku przy ul. Zakopiańskiej 992018-01-10 PDFPDF
XCIIAdam
Migdał
Wyrównania do poziomu ulicy studzienek kanalizacyjnych w ul. Zbrojarzy2018-01-10 PDFPDF
XCIIAdam
Migdał
Trasy tramwaju linii nr 202018-01-10 PDFPDF
LXXXVIIAdam
Migdał
naprawy nawierzchni przystanku tramwajowego "Reymana" 2017-10-25 PDFPDF
<<123>>

Wyszukaj interpelacje