Petycje kierowane do RMK

 

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

W jakiej formie można wnieść petycje

 

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Co powinna zawierać petycja

 

Petycja powinna zawierać:

 

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

 

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

 

3) oznaczenie adresata petycji;

 

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

 

Termin załatwienia petycji

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Petycja wielokrotna

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

 

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miasta Krakowa

 

5 XI 2015 r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1.  Wyłączona jawność.  Treść  Jakość powietrza
w Krakowie
 5.11.
2015 r.
   

 

 Treść

 

2.

 

Pracownicy Biura Tłumaczeń VEROLING Sp. z o.o.

 

Treść Poprawa jokości powietrza
w Krakowie
8.12.
2015 r.
     Treść

 

3.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach.

Treść

Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 RMK
z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.<

 14.12. 2015 r.      Treść

4.

Mieszkańcy ul. Bednarskiej w Krakowie  Treść Zaliczenie ul. Bednarskiej w Krakowie do kategorii drogi publicznej "D" droga dojazdowa; włączenie do zadań inwestycyjnych Miasta Krakowa na rok 2017 i lata następne; zabezpieczenie w Budżecie Miasta Krakow na rok 2017 oraz w WPF i WPI - środków finansowych.   06.06.2016r.      Treść

5.

Wyłączona jawność  Treść Barka "Aquarius"-przywrócenie ładu i porządku publicznego 14.07.2016 r.      Treść

6.

Wyłączona jawność

 

Treść Likwidacja uciążliwego hałasu na pętli tramwajowej Salwator  21.09.2016 r.      Treść

7.

Wyłączona jawność

 

 

Treść

Uwzględnienie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłość - Igołomska Północ"

 

 04.10.2016 r.      Treść
 

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Krakowa za 2016 rok -zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

   Treść        

8.

Wyłączona jawność

 

Treść Utrzymanie szkoły mieszczącej się przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie 10.01.2017 r.      Treść

9.

Wyłączona jawność

 

Treść Podjęcie działań zapewniających pozostawienie budynku mieszczącego się przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie 10.01.2017 r.      Treść

10

 

Wyłączona jawność

Treść Mieszkańcy os. Wolnica i os. Przylasek w spraiwe rewizji granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" 19.01.2017 r.      Treść

11.

Wyłączenie jawności

 

Treść Mieszkańcy osiedla Avia w sprawie włączenia w granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej obszaru osiedla Avia 27.01.2017 r.      Treść

12.

 

Wyłączona jawność

 

Treść Nierozwiązywanie ZSO nr 14 w Krakowie 03.02.2017 r.      Treść

13. 

 

 Wyłączona jawność

 Treść Smog nad Krakowem - korytarze przewietrzania miasta- zmiany w miejscowy planach zagospodarowania przestrzennego - ustanowienie użytków ekologicznych 13.02.2017 r.      

14.

Wyłączona jawność

Treść Zapewnienie warunków do osiedlenia w Krakowie co najmniej jednej rodziny z Aleppo 15.02.2017 r.      Treść

 15.

 Wyłączenie jawności

 Treść ochrona Rodzinnego Ogrodu Działkowego poprzez zagwarantowanie jego lokalizacji w planie zagospodarowania przestrzennego 20.02.2017 r.      

 16.

 Okręg Krakowski Partii Razem

 Treść Nadanie wybramyn ulicom nazw upamiętniających kobiety związane z Krakowem 01.03.2017 r.      Treść

17.

Wyłączona jawność

Treść Społeczny Komitet Budowy ulicy Bednarskiej 05.05.2017 r.      Treść

 18.

 Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956 - 89

 Treść przyznanie prawa do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego dla osób świadczących pracę po 1956 r. dla ogranizacji nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do 1989 r. 17.07.2017 r.      Treść

 19.

 Wyłączenie jawności

 Treść

 odstąpienie od procedowania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kolna - Obszar Łąkowy"

 

 18.07.2017 r.      Treść

20.

Wyłączona jawność

Treść

Budowa drogi szybkiego ruchu S-7 na terenie Krakowa

20.09.2017 r.      Treść

 21.

 Wyłączenie jawności

 Treść

 dot. reasumpcji decyzji w przedmiocie likwidacji miejsc parkingowych na ul. Piekarskiej

22.12.2017 r.     Rada Miasta Krakowa nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji

 22.

 Wyłączenie jawności

Treść

 dot. podziału działki nr 427/28 obr 4 j.ew.Krowodrza, celem wydzielenia gminnej drogi na działce o użytku "dr" wzdłuż budynku wydzierżawionego na pl. Nowowiejskim.

27.12.2017 r.     Rada Miasta Krakowa nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji

 23.

 Wyłączenie jawności

  Treść

 w sprawie podjęcia uchwały o odstąpieniu od procedowania nad planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Skotniki – Kostrze obszar łąkowy”.

12.01.2018 r.      

 

 

zobacz też: Zgłaszanie petycji do Urzędu Miasta Krakowa