Dokument archiwalny

Teresa KWIATKOWSKA

 

Klub Radnych Platforma Obywatelska

 

Teresa KWIATKOWSKA
Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego Nr 7 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice XVI Bieńczyce, XVIII Nowa Huta). Otrzymała 939 głosów.

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Promocji i Turystyki

- Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

- Sportu i Kultury Fizycznej

- Kultury i Ochrony Zabytków

- Rewizyjnej

- Zespół opiniujący ds. wyboru ławników

- Zespół ds nazewnictwa ulic

- Zespół zadaniowy ds połączenia miejskich bibliotek

- Komisja przyznająca stypendia dla studentów polskiego pochodzenia (studiujących w Krakowie)mieszkających na stałe w krajach byłego ZSRR

- Kapituła - konkurs dla partnerów Krakowskiej Karty Rodzinnej

- Zespół Doradczy d/s opracowania propozycji i działań mających na celu dalszy rozwój turystyki religijnej - pielgrzymkowej w Krakowie do 2020 roku.

 

Wykształcenie wyższe

Mgr historii – Uniwersytet Jagielloński; studia podyplomowe z muzeologii, również na UJ.

Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki dla pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych; stypendium naukowe w Pradze (Ministerstwo Kultury i Sztuki).

 

Zawód i doświadczenie zawodowe

Kustosz w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Współorganizatorka wielu wystaw; autorka licznych publikacji poświęconych zbiorom muzealnym i historii Krakowa. Jedna ze współorganizatorek znanego w Krakowie cyklu sesji naukowych „Rola Krakowa w Dziejach Narodu”.

Przez kilkanaście lat pilot wycieczek krajowych i zagranicznych.

 

Działalność społeczna i polityczna

 

Jedna z założycieli NSZZ „Solidarność” w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i do dzisiaj aktywny związkowiec.

Udział w organizacji pierwszych wolnych wyborów do Parlamentu w 1989 r., zaangażowana w Komitecie Obywatelskim.

W kolejnych latach praca w komitetach wyborczych parlamentarnych, samorządowych i prezydenckich.

Od 2004 r. aktywny członek PO RP. Przewodnicząca Koła nr XVI Bieńczyce, członek Rady Powiatu Kraków.

Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Krakowskiej Organizacji Turystycznej.

Zainteresowania: książka historyczna, pamiętnikarstwo, film, podróże.

 

Program działania

– praca na rzecz mieszkańców Krakowa w wyżej wymienionych Komisjach Rady Miasta Krakowa,

– program wyborczy.

 

Program wyborczy dla Nowej Huty

– Objęcie skuteczną ochroną dziedzictwa narodowego Nowej Huty (architektura lat 50. XX w., zabytki dawnych wsi podkrakowskich – obecnie teren Nowej Huty, miejsca pamięci, zabytki etnograficzne, przyrodnicze.

– Rozwój przez wprowadzenie systemu zachęt dla inwestorów budujących nowe zakłady pracy.

– Preferencyjne stawki dla użytkowników lokali drobnej wytwórczości (rzemiosło i handel).

– Miasto przyjazne dla mieszkańców, a więc: przestrzeń publiczna łatwo dostępna dla osób starszych, niepełnosprawnych, z wózkami dziecięcym itp.; zwiększenie liczby placówek gastronomicznych typu bar mleczny, małe kafejki; remont ulic i chodników, w szczególności w dzielnicy XVIII; polepszenie komunikacji miejskiej na peryferiach; zmniejszenie liczby punktów całodobowej sprzedaży alkoholu i punktów gier hazardowych; zwiększenie dotacji na profilaktykę zdrowotną dzieci, młodzieży oraz osób starszych; modernizacja dróg wylotowych z Nowej Huty: ulice Igołomska, Kocmyrzowska, Klasztorna.

– Poprawa bezpieczeństwa – zwiększenie liczby patroli policji i straży miejskiej, monitoring osiedli, przystanków, okolic szkół, lepsze oświetlenie ulic.

 

 

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 


 

Pracowała w komisjach:

 

- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska