7 października 2015 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXVI/426/15 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków”.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w obszarach związanych z użytkowaniem energii.

 

Plan dofinansowany będzie w ramach działania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

 

Informacja o przystąpieniu do akutalizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków”

 

Do publicznej wiadomości podaje się informację o przystąpieniu, Gminy Miejskiej Kraków do aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” (PGN), przyjętego Uchwałą nr XXVI/426/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015 r.

PGN jest dokumentem strategicznym, określającym kierunki przyjęte przez Gminę w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej oraz zarządzaniu miastem na lata 2014-2020 oraz w dalszej perspektywie, w horyzoncie do roku 2040. Dla PGN została przeprowadzona Strategiczna Ocena Oddziaływania na środowisko. Projekt PGN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany opiniowaniu przez właściwe organy i uzyskał pozytywne opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Aktualizacja PGN polega na:

a) korekcie nazw, terminów i kosztów realizacji niektórych działań,

b) korekcie listy obiektów przeznaczonych do realizacji w ramach strategii ZIT,

c) wprowadzeniu do planu w celu szczegółowym 1.2 Zwiększenie wykorzystania energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji oraz energii ze źródeł odnawialnych nowego działania: Budowa Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego-CENTRUM. Działanie obejmuje między innymi zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła) w obiekcie Muzeum Jana Pawła II znajdującego się na terenie Centrum Jana Pawła II „ Nie lękajcie się!”, którego budowa została już rozpoczęta.

 

Wprowadzone zmiany stanowić będą niewielką modyfikację dokumentu przyjętego w 2015 r. i dotyczą obszaru w granicach jednej gminy.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) Gmina wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków”.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem OO.410.1.48.2017.MaS z dnia 20 marca 2017 r. biorąc pod uwagę charakter wprowadzonych zmian uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem NS.9022.10.151.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. uznał, że dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższymi opiniami Gmina odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków”.

 

W dniu 31 maja 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LXXIII/1759/17 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków".

 

Informacja o przystąpieniu do drugiej aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków”

 

Do publicznej wiadomości podaje się informację o przystąpieniu, Gminy Miejskiej Kraków do drugiej aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” (PGN), przyjętego Uchwałą nr XXVI/426/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015 r. oraz jego aktualizacji przyjętej Uchwałą nr LXXIII/1759/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r.

 

Aktualizacja ma na celu dodanie do przedmiotowego Planu zadania pn. „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)”. Budynek zlokalizowany jest poza obszarem, o którym mowa w art. 49 ust. 3 pkt b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.). Wśród zadań dotychczas zaplanowanych w PGN do realizacji są zadania o takim samym charakterze prac (termomodernizacja obiektów).

 

Wprowadzona zmiana stanowić będzie niewielką modyfikację dokumentu przyjętego w 2015 r. i zaktualizowanego w 2017 r. oraz dotyczyć obszaru w granicach jednej gminy. Spełnione są więc przesłanki wskazane w art. 48 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy do odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków”.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy o której mowa powyżej Gmina wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków”.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem OO.410.1.37.2018.MaS z dnia 7 września 2018 r. biorąc pod uwagę charakter wprowadzonej zmiany uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem NS.9022.20.138.2018 z dnia 5 września 2018 r. uznał, że dla aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższymi opiniami Gmina odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków”.

 

W dniu 24 października 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr CXIV/3002/18 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków”.