Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Medalu Cracoviae Merenti prof. dr. hab. Jerzemu Wyrozumskiemu (1995):


„Jerzy Wyrozumski urodzony w roku 1930 w Trembowli, po drugiej wojnie światowej, związał swe losy z Krakowem. W Uniwersytecie Jagiellońskim przeszedł całą karierę naukową od stanowiska asystenta do profesury zwyczajnej. Z wielkim poświęceniem służył społeczności uniwersyteckiej na stanowisku dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego w rudnych latach 1981-1987, a następnie prorektora w latach 1987-1990.

Jako Krakowianin z wyboru darzy królewskie miasto szczególna miłością. Od roku 1980 nieprzerwanie pełni z ogromnym zaangażowaniem funkcję Prezesa Towarzystwa Miłosników Historii i Zabytków Krakowa, które pod jego kierownictwem popularyzuje na szeroką skalę rzetelną wiedzę o dziejach i współczesnych problemach aglomeracji krakowskiej. Profesor Wyrozumski jest organizatorem całego cyklu sesji naukowych dotyczących roli Krakowa w dziejach narodu polskiego. Stara się o podtrzymanie wartościowych tradycji krakowskich, a także wspomaga rozmaite instytucje w dziele ochrony zabytków Krakowa. Dopełnieniem tej działalności jako Prezesa Towarzystwa jest stała troska Profesora o regularne ukazywanie się Rocznika Krakowskiego i kolejnych tomów Biblioteki Krakowskiej, przynoszących ważne rezultaty badań naukowych nad przeszłością i teraźniejszością naszego miasta.

Z wielki zaangażowaniem Jerzy Wyrozumski przewodniczy od roku 1988 Radzie Naukowej Zamku Królewskiego na Wawelu (wcześniej Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu) oraz Radzie Fundacji Promocji Kultury Miasta Krakowa. Ponadto kieruje Ośrodkiem Badań w Międzynarodowym Centrum Kultury, w ramach którego organizuje międzynarodowe konferencje naukowe dotyczące kluczowych zagadnień dziejów Europy.

Profesor Jerzy Wyrozumski miał duży udział w pracach nad reaktywacją Polskiej Akademii Umięjętności, instytucji nierozerwalnie związanej z Krakowem i niezwykle zasłużonej dla polskiej nauki, założonej w roku 1872, a bezprawnie zlikwidowanej po drugiej wojnie światowej. W roku 1989 został członkiem PAU i zarazem Sekretarzem jej Wydziału II. Pięć lat później wybrano go Sekretarzem Generalnym Akademii".


Wręczenie Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti Profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu odbyło się 24 maja 1995 roku podczas uroczystej sesji Rady Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, która odbyła się w Pałacu Wielopolskich przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.