Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa zgodnie z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub o ustaleniu lokalizacji drogi pod drogi gminne i powiatowe

 

Na skutek nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) nałożono na Prezydenta Miasta Krakowa - miastach na prawach powiatu wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dniem 10 września 2008 r. obowiązek ustalania w postępowaniu administracyjnym odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego pod drogi publiczne, natomiast na Gminę Miejską Kraków i Miasto Kraków - miasto na prawach powiatu - obowiązek wypłaty z zarezerwowanych w budżecie środków określonych kwot odszkodowań odpowiednio za drogi gminne lub powiatowe.

 

Sprawozdanie:

 

ZA ROK 2018

ZA ROK 2017 

ZA ROK 2016

ZA ROK 2015

ZA ROK 2014

ZA ROK 2013

ZA ROK 2012

ZA ROK 2011
ZA ROK 2010

ZA ROK 2009