Akty prawa krajowego:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)
 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

 

Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała nr  XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa
  (tekst jednolity Dz.U.Woj.Małop. z 2017 poz. 741)
 2. Uchwała nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 7759).
 3. UCHWAŁA NR CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (tekst jednolity Dz.U.Woj.Małop. z 2016 r. poz. 8112)
 4. UCHWAŁA NR XCIV/954/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych budynkach (tekst jednolity Dz.U.Woj.Małop. z 2017 poz. 739)
 5. UCHWAŁA NR XXXIII/282/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych, których własność stanowi jedyny udział Gminy Miejskiej Kraków w strefach: A, B, C, oraz lokali użytkowych, które nie znalazły najemcy po przeprowadzeniu co najmniej trzech przetargów pisemnych na najem (z późn.zm.)
 6. Uchwała nr XXVI/235/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2003 r. w sprawie sprzedaży garaży komunalnych (teskt jednolity Dz.U.Woj.Małop. z 2017 r. poz. 752)
 7. Uchwała nr XX/169/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz spółdzielni mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.Woj.Małop. z 2017 r. poz. 737)
 8. UCHWAŁA NR CXII/1725/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej jej współużytkownikom wieczystym tj. właścicielom lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych
 9. UCHWAŁA NR LXXVI/745/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w których znajduje się jeden lokal (tekst jednolity Dz.U.Woj.Małop. z 2017 r. poz. 740)
 10. UCHWAŁA NR L/654/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości, stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków (tekst jednolity Dz.U.Woj.Małop. z 2017 r. poz. 743)
 11. UCHWAŁA NR XXXVIII/346/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kraków, dzierżawionych na podstawie umów zawartych co najmniej na 10 lat, zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą
 12. UCHWAŁA NR LV/699/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań(tekst jednolity Dz.U.Woj.Małop. z 2017 r. poz. 742)
 13. UCHWAŁA NR LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (tekst jednolity Dz.U.Woj.Małop. z 2017 r. poz. 738)
 14. UCHWAŁA NR LXXXI/689/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego (aportu) do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Miasta Kraków pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w jej posiadaniu (z późn. zm.)

 

 Przepisy szczegółowe:

 1. Zarządzenie Nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa dnia 7 września 2007 r w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków (z późn.zm.)
 2. Zarządzenie Nr 260/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiących własność, współwłasność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.)
 3. Zarzadzenie Nr 252/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomosci Miasta Krakowa pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej (z późn. zm.)
 4. Zarzadzenie Nr 253/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2003 roku zasad udostepniania nieruchomosci Skarbu Państwa pod lokalizację urzadzeń infrastruktury technicznej (z późn. zm.)