Dokument archiwalny

Budżet Miasta Krakowa na rok 2010

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010

 

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2010

1. Dochody według źródeł powstawania

2. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3

Budżet Miasta Krakowa na rok 2010. Przychody i rozchody

Załącznik Nr 4

Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi

1. Wydatki na program inwestycji strategicznych

2. Wydatki na inwestycje programowe

2.1 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe

Załącznik Nr 5

Plany przychodów i wydatków na rok 2010: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

1. Zakłady budżetowe

2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

Załącznik Nr 6

Dotacje udzielane z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych na rok 2010 (bieżące i inwestycyjne)

1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

2. Miejskie instytucje kultury

3. Pozostałe podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w jednostce, której powierzono realizację tych zadań na rok 2010

1. Dochody

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

3. Wydatki

Załącznik Nr 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2010

Załącznik Nr 10

Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2010

Załącznik Nr 11

Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012

1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012

2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012

Załącznik Nr 12

Prognoza kwoty długu publicznego Miasta Krakowa

 

Objaśnienia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2010

 

Informacja opisowa:

I. Dochody w roku 2010

II. Wydatki w roku 2010

III. Ogólne założenia do źródeł finansowania programu inwestycyjnego

IV. Objaśnienia do gospodarki finansowej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dochodów własnych oraz funduszy celowych

Tabela Nr 1

Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2009 i 2010

1. Dochody według źródeł powstawania

1.1 Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2

Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2009 i 2010

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

2.1 Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 3

Budżet Miasta Krakowa na rok 2010

Tabela Nr 4

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych

4.1 Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne

4.2 Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe

4.3 Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe

4.4 Inwestycje realizowane ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2009-2010

Tabela Nr 6

Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozcyji dzielnic w latach 2009 i 2010

Tabela Nr 7

Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010

Tabela Nr 8

Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego