Dokument archiwalny

 

Programy kierunkowe w ramach Programu "Bezpieczny Kraków"


- w ramach segmentu restrykcyjno – represyjnego:

„Pomagajmy sobie”
Głównym celem programu jest zwiększenie ilości gromadzonych przez Policję informacji o przestępstwach i ich sprawcach. Przyjmowanie zgłoszeń w systemie całodobowym, bezpłatnym, zapewniającym anonimowość.

„Dzielnicowe Zespoły Koordynacyjne”
Program skierowany do wszystkich mieszkańców Krakowa i ma za zadanie zahamowanie nieporządku i przestępczości poprzez aktywizację środowisk lokalnych. Zobacz więcej ...

„Zero tolerancji”
Celem programu jest ograniczenie liczby popełnianych czynów karalnych poprzez wykorzystanie odstraszającego mechanizmu nieuchronności kary. Podstawowym założeniem programu jest podejmowanie działań restrykcyjnych wobec wszystkich sprawców czynów naruszających przepisy prawa, choćby ich stopień społecznego niebezpieczeństwa był niewielki.

„Dealer”
Głównym zadaniem programu jest zlikwidowanie stałych miejsc gromadzenia się narkomanów i ograniczenie liczby popełnianych przez nich przestępstw, ograniczenie możliwości działania dealerów w rejonach placówek oświatowo – wychowawczych oraz na ich terenie i związanej z tym przestępczości, zahamowanie zjawiska sięgania osób nieletnich po środki odurzające.


„Nasz Dzielnicowy”
Celem programu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy dzielnicowymi a mieszkańcami poszczególnych rewirów poprzez nawiązanie osobistego kontaktu, podanie numeru telefonu interwencyjnego danego komisariatu, wręczenie wizytówki z numerem telefonu komórkowego policjanta.

„Chrońmy młodzież”
Program polega na ograniczaniu przestępczości rówieśniczej i demoralizacji nieletnich zjawiskami patologicznymi oraz zminimalizowaniu możliwości stania się ofiarą przestępstwa.