Porozumienia z innymi gminami


 

Współdziałanie Miasta Krakowa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2006 r., 2007 r. – zestawienie [pdf]

 

Współdziałanie Miasta Krakowa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2008 r. - zestawienie [pdf]

Współdziałanie Miasta Krakowa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2009 r. - zestawienie [pdf]

 

Współdziałanie Miasta Krakowa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2010 r. - zestawienie [pdf]

 

Współdziałanie Miasta Krakowa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2011 r. - zestawienie [pdf]


Współdziałanie Miasta Krakowa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2012 r. - zestawienie [pdf]


Od 1 września 2014 r. Gmina Miejska Kraków nie prowadzi Rejestru Porozumień – refundacja pobytu dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych

 

 

 

I. Porozumienia w sprawie finansowania kosztów orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1743) orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie.

 

Zarządzeniem nr 57/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie małopolskim, w których będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, Małopolska Kurator Oświaty wskazała poradnie:

 

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Krakowie,

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Krakowie,

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 4 w Krakowie.

- Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, w których działają z dniem 1 września 2019 roku zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Poradnie w ramach prowadzonej działalności przeprowadzają niezbędne badania i wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydają opinie dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiaty suski, olkuski, proszowicki i miechowski oraz nie uczęszczających do szkół, a zamieszkałych na terenie ww. powiatów.

 

Dzieci zamieszkałe w wyżej wymienionych powiatach mogą uzyskać specjalistyczną pomoc zgodnie z właściwością określoną w wyżej wymienionym zarządzeniu:

 

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie, ul. A. Chmielowskiego 1 - dzieci z powiatu suskiego,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d – dzieci z powiatu olkuskiego,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie - dzieci z powiatu proszowickiego,

- w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, ul Półkole 11 – dzieci z powiatu miechowskiego.

 

Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych należy do zadań powiatu, który na ten cel otrzymuje środki w ramach subwencji oświatowej w wysokości uzależnionej od liczby uczniów oraz dzieci nie uczęszczających do szkół a zamieszkałych na terenie powiatu.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR V/64/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11, na Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, ul. Półkole 11.

 

 

UCHWAŁA NR XC/1194/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/607/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Miejską Kraków z niektórymi powiatami i gminami w sprawie wydawania przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania

 

 

2018

 

Informacja w sprawie finansowania przeprowadzonych przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, badań oraz wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydawania opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych lub słabowidzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a zamieszkałych na terenie powiatów: suskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego.

 

 

2017

 

Informacja w sprawie finansowania przeprowadzonych przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, badań oraz wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydawania opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych lub słabowidzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a zamieszkałych na terenie powiatów: suskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego.

 

 

2016

 

Informacja w sprawie finansowania przeprowadzonych przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, badań oraz wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydawania opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych lub słabowidzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a zamieszkałych na terenie powiatów: suskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego.

 

 

2015


Informacja w sprawie finansowania przeprowadzonych przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, badań oraz wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydawania opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych lub słabowidzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a zamieszkałych na terenie powiatów: suskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego


2014

 

Informacja w sprawie finansowania przeprowadzonych przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, badań oraz wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydawania opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych lub słabowidzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a zamieszkałych na terenie powiatów: suskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego

 

2013

 

Informacja w sprawie finansowania przeprowadzonych przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, badań oraz wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydawania opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych lub słabowidzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a zamieszkałych na terenie powiatów: suskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego

 

 

2012 r.


Informacja w sprawie finansowania przeprowadzonych przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, badań oraz wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydawania opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych lub słabowidzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a zamieszkałych na terenie Powiatów: Suskiego, Olkuskiego, Miechowskiego, Proszowickiego

 

 

2011 r.

 

Informacja w sprawie finansowania przeprowadzonych przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, badań oraz wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także wydawania opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych lub słabo widzących, dzieci niesłyszących lub słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a zamieszkałych na terenie Powiatów: Suskiego, Olkuskiego, Miechowskiego, Proszowickiego

 

 

 

*  *  *

 

 
II. Porozumienia i rozliczenia dotyczące obowiązku zwrotu kosztu dotacji przekazywanej przez gminy do działających na ich terenie oddziałów zerowych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące JST, na uczęszczające tam dzieci będące mieszkańcami innych gmin

 

 

Porozumienia za okres od 1 września 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku


Porozumienia za okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2012 roku

 

Porozumienia w 2013 r.

 

2014 r. - Realizacja zapisów art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 07-09-1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), dotyczących obowiązku zwrotu kosztu dotacji przekazywanej przez gminy do działających na ich terenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące JST, na uczęszczające tam dzieci będące mieszkańcami innych gmin

 

 

2015 r. - Realizacja zapisów art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 07-09-1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), dotyczących obowiązku zwrotu kosztu dotacji przekazywanej przez gminy do działających na ich terenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące JST, na uczęszczające tam dzieci będące mieszkańcami innych gmin

 

 

2016 r. - Realizacja zapisów art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 07-09-1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), dotyczących obowiązku zwrotu kosztu dotacji przekazywanej przez gminy do działających na ich terenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące JST, na uczęszczające tam dzieci będące mieszkańcami innych gmin

 

 

2017 r. - Realizacja obowiązujących w 2017 roku zapisów art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 07-09-1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), dotyczących obowiązku zwrotu kosztu dotacji przekazywanej przez gminy do działających na ich terenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące JST, na uczęszczające tam dzieci będące mieszkańcami innych gmin.

 

 

2018 r. - Realizacja zapisów ar. 51 ustawy z dnia 27-10-2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (z póżn. zm.), dotyczących obowiązku zwrotu kosztu dotacji przekazywanej przez gminy do działających na ich terenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące JST, na uczęszczające tam dzieci będące mieszkańcami innych gmin.

 

 

2019 r. - Realizacja zapisów art. 51 ustawy z dnia 27-10-2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (z późniejszymi zmianami), dotyczących obowiązku zwrotu kosztu dotacji przekazywanej przez gminy do działających na ich terenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące JST, na uczęszczające tam dzieci będące mieszkańcami innych gmin.

 

*  *  *Wzór porozumienia. [ pdf ]

Archiwum - Porozumienia z roku szkolnym 2006/2007

Archiwum - Porozumienia z roku szkolnym 2005/2006