Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018 - 2022


Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

 

 

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:
1. urządzeń wodociągowych,
2. urządzeń kanalizacyjnych.

 

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli na realizację strategicznych celów jakimi są:
1. stała poprawa jakości dostarczanej wody pitnej poprzez ciągły monitoring oraz unowocześnienie technologii jej uzdatniania,
2. modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
3. dalsza rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków,
4. oczyszczanie ścieków zgodnie z normami polskimi i Unii Europejskiej,
5. poprawa oddziaływania na środowisko naturalne,
6. rozszerzenie usług na wskazane obszary metropolitarne.

 

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych obejmują:
• modernizacja zakładów uzdatniania wody w celu unowocześnienia technologii uzdatniania wody
• rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody
• stabilizacja ciśnienia wody w sieci poprzez budowę i modernizację hydroforni oraz zbiorników wody pitnej

 

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:
• modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnych
• modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
• budowa przepompowni kanalizacyjnych

 

 

UCHWAŁA NR XIV/271/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia ''Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018 - 2022''.