Rozkład godzin pracy aptek krakowskich

 Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j.: Dz. U. z 2016, poz. 2142 z późn. zm.) rada powiatu w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego, ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, które zgodnie z art. 94 ust. 1, powinny być dostępne do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Miasto Kraków realizując obowiązek wynikający z art. 94 ust. 2 wskazanej ustawy oraz uwzględniając potrzeby ludności Krakowa i konieczność zapewnienia dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy ustala rozkład godzin pracy aptek krakowskich w danym roku współpracując z Okręgową Radą Aptekarską w Krakowie.

 

UCHWAŁA NR 2363/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018 - 2020.

 

Od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku na terenie Krakowa będzie obowiązywał rozkład pracy aptek ogólnodostępnych, zgodnie z Uchwałą Nr XC/2363/17 Rady Miasta Krakowa z dnia z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r., poz. 8845), która wchodzi w życie w dniu 28 grudnia 2017 r., a informacje o zmianach pracy aptek będą aktualizowane kwartalnie w każdym roku i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Podstawowym celem uchwały podjętej na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, jest zapewnienie ludności możliwości zaopatrzenia w leki i materiały medyczne.

 

Uchwała ta wraz z załącznikami zawierającymi wykaz aptek ogólnodostępnych z rozkładem ich pracy obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. oraz wykaz aptek działających w systemie całodobowym w pełnym zakresie usług farmaceutycznych, dostępna jest pod następującym linkiem: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=66184

 

WYKAZ APTEK CAŁODOBOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE KRAKOWA w 2020 r.

 

 

 ARCHIWUM

 

WYKAZ APTEK CAŁODOBOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE KRAKOWA W 2019 r.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020.

 

Uchwała Nr XXX/496/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2016 roku. (opublikowana w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego w dniu 11 grudnia 2015 r., poz. 7964), zgodnie z którą dostępność do świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy zapewniają apteki całodobowe pracujące w systemie ciągłym.

W dniu 30 marca 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę NR XL/709/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/496/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2016 roku.

Uchwała Nr XLVIII/889/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/496/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2016 roku.

 

W 2016 r. tryb uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych określa Zarządzenie Nr 3595/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu uzgadniania zmian w rozkładzie godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2016 r.

 

Zobowiązuje ono właścicieli aptek do:

1) składania wniosku w terminie co najmniej 21 dni przed dniem planowanej zmiany rozkładu godzin pracy we właściwej ds. ochrony zdrowia komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę czasu pracy apteki wraz z opinią Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie w przedmiotowej sprawie;

2) ustalenia zastępstwa w przypadku braku możliwości pełnienia dyżuru całodobowego oraz pisemnego poinformowania o tej zmianie właściwą ds. ochrony zdrowia komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa oraz Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie w terminie 14 dni przed planowaną zmianą;

3) umieszczania w widocznym miejscu informacji o godzinach pracy apteki, wykazu aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie ciągłym całodobowym oraz wszelkich zmianach z tym związanych, a w przypadku zamknięcia apteki - dodatkową informację z adresami najbliższych czynnych aptek.

Opinia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie stanowi podstawę dla zajęcia stanowiska w sprawach określonych w punktach 1 i 2 przez właściwą ds. ochrony zdrowia komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa.

 

Kontakt:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

ul. Jana Dekerta 24

30-703 Kraków

Realizuje Referat ds. Zdrowia

tel. 012 616 91 98 
e-mail: sz.umk@um.krakow.pl