Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków


Zbywanie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych

Zakres rzeczowy działania obejmuje przygotowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, zbywanie nieruchomości Miasta (sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste) w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym na rzecz osób prawnych i fizycznych; oddawanie w użyczenie, trwały zarząd, obciążanie gruntów Miasta prawem użytkowania, ustalanie i przedłużanie terminów zabudowy, wyznaczanie terminów dodatkowych zabudowy nieruchomości, naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

 

Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miejskiej Kraków oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zakres rzeczowy działania obejmuje naliczanie opłaty rocznej dla użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w tym naliczanie, kontrolę oraz zmianę stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, aktualizację opłat, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, udzielanie ulg w wyżej wymienionym zakresie - a w szczególności rozłożeń na raty, przesunięć terminów zapłaty i bonifikat.

 

Zbywanie nieruchomości lokalowych oraz gruntowych zabudowanych boksami garażowymi

Zakres rzeczowy działania obejmuje sprzedaż lokali mieszkalnych, garaży, lokali użytkowych oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów zabudowanych budynkami, w których usytuowane są wyżej wymienione lokale. Działanie to obejmuje również oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych boksami garażowymi wybudowanymi ze środków własnych osób fizycznych wraz z nieodpłatnym przekazaniem boksów garażowych.

 

Dzierżawa gruntów

Zakres rzeczowy działania obejmuje zawieranie, aneksowanie, wypowiadanie oraz rozwiązywanie umów dzierżawy dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z gruntów Gminy Miejskiej Kraków, oddawanie gruntów w użyczenie oraz ustanawianie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

 

Ewidencja i kontrola majątku Gminy Miejskiej Kraków
Zakres rzeczowy działania obejmuje prowadzenie ewidencji analitycznej składników majątkowych Gminy Miejskiej Kraków z wyłączeniem gruntów oraz mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe należące od grup 3 do 9 według klasyfikacji środków trwałych, protokolarne przejmowaniye i przekazywanie nieruchomości będących przedmiotem obrotu, udostępnianie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej, przeprowadzanie kontroli zagospodarowania nieruchomości oraz naliczanie wynagrodzenia z tego tytułu, gospodarowaniem herbem i nazwą Miasta; reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków w sprawach dotyczących czynności geodezyjnych.

 

Regulacja stanów prawnych

Zakres działania obejmuje: uwłaszczanie przedsiębiorstw komunalnych i innych osób prawnych oraz podmiotów sektora spółdzielczego, wykonywanie umów o oddanie mienia Miasta Krakowa do odpłatnego korzystania (leasing), sprawy dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych, rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego oraz wygaszanie trwałego zarządu i użytkowania; sprawy dotyczące zasiedzeń nieruchomości Miasta oraz znoszenia współwłasności nieruchomości, w których Miasto ma udziały; sprawy obejmujące postępowania przed Komisją Regulacyjną (w odniesieniu do Gmin Wyznaniowych Żydowskich) oraz przed Komisją Majątkową (w odniesieniu do Kościelnych Osób Prawnych),dokonywanie zamian gruntów Gminy Miejskiej Kraków.

 

Sprawozdania:

ZA ROK 2018

ZA ROK 2017

ZA ROK 2016

ZA ROK 2015

ZA ROK 2014

ZA ROK 2013

ZA ROK 2012

ZA ROK 2011
ZA ROK 2010

ZA ROK 2009

ZA ROK 2008

ZA ROK 2007
ZA ROK 2006

ZA ROK 2005